Personligt ombud

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för delfinansiering av verksamheter med personligt ombud. Regeringens beslut innebär att verksamheten ska grundas på kommunalt ansvar och huvudmannaskap men vara fristående från annan kommunal verksamhet.

Det personliga ombudet är ingen myndighet eller vårdinsats utan arbetar fristående och enbart utifrån den enskildes behov och önskemål. Ombudet kan hjälpa till med att samordna insatser som behövs för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv. Ombuden verkar också för att den enskilde ska få tillgång till rehabilitering, arbete eller meningsfull sysselsättning.

Verksamhetens syfte är att förbättra livsvillkoren och öka delaktigheten i samhället för personer över 18 år med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning som innebär ett socialt handikapp och ett komplext behov av vård stöd och service. För att få stöd av personligt ombud krävs varken remiss eller biståndsbeslut. Stöd av personligt ombud kan sökas av den enskilde själv eller av annan person i samråd med sökande. Samtliga kommuner i Jönköpings län har ansökt om och beviljats statsbidrag från Länsstyrelsen för att driva verksamhet med personliga ombud. För att komma i kontakt med ett personligt ombud kontaktas kommunens växel som har kontaktuppgifter till den egna kommunens ombud.

Mer information:

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2011   

Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionshinder.