Mänskliga rättigheter

Länsstyrelsens personal ska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna. Därför har länsstyrelserna tagit fram en gemensam handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter.


Målet är att arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra länsstyrelsernas organisationer och verksamhet och att förhållningssättet ska vara gemensamt för länsstyrelserna. Länsstyrelsernas handlingsplan utgår från diskrimineringslagen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.


De mänskliga rättigheterna gäller för alla

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna är universella. De gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang.

På tal om mänskliga rättigheter

Rapporten "På tal om mänskliga rättigheter" bygger på rekommendationer från två av FN:s granskningsorgan och beskriver regionala förhållanden med stöd av statistik från SCB, BRÅ och andra myndigheter. Det handlar bland annat om fattigdomsbekämpning, om bostadssituationen, om delaktighet i samhällslivet och om skyddet mot hatbrott eller andra grova övergrepp.

På tal om mänskliga rättigheter


Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera människor utifrån deras kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck.


Den nya diskrimineringslagen beslutades 2009 och omfattar fler områden jämfört med den tidigare lagstiftningen. Med den har det blivit lättare att bekämpa diskriminering mer effektivt. Samtidigt som lagen trädde ikraft bildades en gemensam ombudsmannamyndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Den ersätter de tidigare fyra ombudsmännen mot diskriminering (handikappombudsmannen HO, jämställdhetsombudsmannen JämO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO och ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning HomO).

 

​I år kommer Mänskliga rättighetsdagarna till Jönköping den 9-11 november. Med årets tema De mänskliga rättigheternas framtid blickar vi framåt, men det blir också en djupdykning i de mänskliga rättigheternas historia.

I dag, när respekten för rättigheterna minskar och det demokratiska utrymmet krymper på många håll i världen, har det blivit mer angeläget än någonsin att samlas och påminnas om att de mänskliga rättigheterna inte kan tas för givna utan är något vi ständigt måste försvara.

Underteman för konferensen:

1. Mänskliga rättigheter i Sverige –från ord till handling

2. Mänskliga rättigheter i världen

3. Vad är mänskliga rättigheter?

4. Religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter

5. Lika rättigheter för alla. Att arbeta mot diskriminering

 

Läs mer och köp biljetter på Mänskliga rättighetsdagarnas webbplats