Krisberedskap

Det är viktigt att vara förberedd. En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen.

Förutom att vi alla har ett gemensamt ansvar för krisberedskapen, har vi också ett eget personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet. Samhället har omfattande ansvar för att bland annat el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar. Men ett säkert samhälle förutsätter också att du själv tar ett ansvar som omfattar allt från vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö till större händelser som kan påverka vårt samhälle.

Krishanteringssystemets principer

Det svenska krishanteringssystemet bygger på ett antal principer som kort beskrivs nedan.

Ansvarsprincipen

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

Likhetsprincipen

Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.
Under en kris ska länsstyrelsen stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna våra insatser med deras. Om beredskapen höjs eller krig bryter ut ska länsstyrelsen leda och samordna all civil verksamhet i länet och samordna arbetet med den militära verksamheten.

Vid omfattande räddningsinsatser kan länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner.

Samtliga länsstyrelser har räddningstjänstansvar vid olyckor i eller utsläpp från kärnkraftverk, men i Uppsala, Kalmar och Hallands län har länsstyrelsen dessutom utökade beredskapsuppgifter som gäller säkerheten kring kärnkraftverken och risken för utsläpp av radioaktiva ämnen.

Vi ser också till att kommunernas räddningstjänst följer de lagar och förordningar som finns.

Vid en kris ska Länsstyrelsen:

  • Vara en sammanhållande länk mellan olika aktörer (myndigheter, kommuner, landsting, näringsliv, och frivilligorganisationer) i vårt län.
  • Se till att det finns fungerande samarbete inom länet och med angränsande län.
  • Ge en övergripande lägesbild som kan användas som underlag för krishanteringen.
  • Hålla regeringen underrättad om läget i länet.
  • Se till att berörda aktörer samordnar sin information till allmänhet och media.
  • Efter beslut av regeringen prioritera och fördela statliga och internationella resurser.