FAQ om lågt grundvatten

Här besvarar vi några vanliga frågor angående låga grundvattennivåer.

Många kommuner använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion. Grundvattenmagasinen i kommunen kan vara begränsade, vilket innebär att det kan vara svårt att få vattnet att räcka till vid hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret om mer vatten används, men kan även inträffa under andra delar av året när det är låga grundvattennivåer på grund av till exempel liten nederbördsmängd.
Foto: Camilla Zilo.

Hur ser situationen ut i Jönköpings län?

Under de senaste två åren har nederbördsmängderna varit lägre än normalt. Resultatet har blivit att grundvattenmagasinen i marken inte har fyllts på som de brukar. År 2017 började torrare än 2016 och med undantag för juni månad har det kommit mindre mängd nederbörd än normalt även under årets första halva.

I juli 2017 ligger grundvattennivåerna mycket under det normala i stora grundvattenmagasin. I små grundvattenmagasin är läget något bättre, eftersom de fyllts på av de regn som har kommit. Vattnet sjunker dock undan relativt snabbt igen.

Varför är grundvattennivåerna så låga?

På sensommar och höst är det normalt med låga nivåer. Det är inte ovanligt att nivåerna är 0,5–1 meter under de normala. Under våren och sommaren är växterna aktiva och tar upp stora mängder av markens vatten. Om växtligheten kommer igång tidigt på våren tas därför sammanlagt större vattenmängder upp av växterna (och därmed minskar grundvattenbildningen).

På hösten och vintern brukar grundvattenmagasinen i marken fyllas på igen. Dels beror det på att nederbörden brukar vara högre samt att säsongen för växterna är över. De senaste åren har det kommit mindre snö och regn än vanligt, vilket har gjort att grundvattenmagasinens årliga påfyllning har blivit betydligt mindre än normalt. Stora grundvattenmagasin, som också brukar vara de som är mest betydelsefulla för dricksvattenförsörjningen, tar lång tid att fylla på. Det har gjort att nivåerna i de stora magasinen inte har kunnat återgå till det normala under de senaste åren.

Hur snabbt sjunker grundvattennivån under sommarmånaderna?

Grundvattennivån sjunker vanligtvis cirka en cm per dygn under sommaren. Under vintern mindre helt beroende på vattenförbrukningen.

Vad ska man tänka på när grundvattennivåerna är låga?

Man bör undvika att vattna gräsmattan och tvätta bilen och att använda "vattenslukande" apparater i hushållet, som till exempel pool och badkar. Låt inte kranar stå på i onödan.

Vattennivåerna kan variera mycket mellan olika kommuner. Exempel på förklaringar är att markens förmåga att lagra vatten varierar från plats till plats och lokalt kan det ha kommit mer nederbörd. Hör efter med kommunen vad som gäller där du bor.

När under året brukar grundvattennivån vara som lägst?

Grundvattennivåerna brukar vara som lägst under perioden augusti till september. 

Hur mycket behöver det regna för att det ska bildas grundvatten?

Det beror på vilken vattenhalt marken har och vilken jordart det är. Om marken är uttorkad behövs stora nederbördsmängder för att grundvatten ska bildas. I mark som är mättad med vatten, däremot, kan grundvatten bildas redan vid måttliga nederbördsmängder. Om det har varit torrt en längre tid är marken kraftigt uttorkad och mycket nederbörd går först åt till att fukta upp marken innan det kan bildas grundvatten. Man kan jämföra med en torr svamp som måste fuktas innan det kan börja droppa på undersidan.

Vid låga grundvattennivåer behövs det dubbelt så mycket nederbörd som normalt, under en period av 3–4 veckor, för att grundvattennivåerna ska återgå till de normala. Det är i grova drag 100 mm inom 3–4 veckor. Tiden på året har stor betydelse för grundvattenbildningen. Under en sommarmånad brukar det mesta av nederbörden avdunsta eller tas upp av vegetationen. Under hösten, däremot, brukar normala nederbördsmängder räcka.

Fakta är hämtad från SGU:s information om lågt grundvatten.