Våld i nära relation

Våld i nära relationer har kommit att bli en central fråga i svensk jämställhetspolitik. Det är ett av regeringens jämställdhetspolitiska delmål och beskrivs av WHO och FN som ett socialt folkhälsoproblem som bör motarbetas.

Våld i nära relationer kan vara flera saker. Det kan vara en partner, en förälder, ett syskon eller släktingar som utövar våld. Det kan också vara barn som utsätter sina föräldrar. Vem som helst kan således drabbas av våld i nära relationer, men den som redan är utsatt på grund av exempelvis funktionsnedsättning, ekonomisk utsatthet, tenderar att drabbas hårdare av våldet.

Våldet kan inträffa enstaka gånger och vara antingen psykiskt, fysiskt och sexuellt, men vanligtvis rör det sig om upprepade tillfällen och en kombination av våld som ökar med tiden.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelsen i Jönköpings län har regeringens uppdrag att utifrån ett jämställdhetsperspektiv erbjuda regionalt metod- och kompetensstöd till kommuner och ideella organisationer samt stödja integrering av aktuell lagstiftning, regional samordning av insatser som syftar till att motverka mäns våld mot kvinnor, att barn bevittnar våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget genomförs i samarbete med Socialstyrelsen som fördelar utvecklingsmedel inom området. Kontakta utvecklingsledarna om du har ytterligare frågor kring länsstyrelsens uppdrag.