Biodling

Biodlingen i Sverige regleras av lagstiftning som främst syftar till att minska effekterna av bisjukdomar och att främja produktionen och saluföringen av honung.

Organisation för bekämpning av bisjukdomar

Jordbruksverket leder centralt bekämpningen av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster, följer angreppens uppträdande och spridning och utfärdar föreskrifter och anvisningar om bekämpning. Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar och anger bland annat tillsynsdistriktens omfattning, utser tillsynsmän och svarar för kontakterna med dessa. Från och med 1 juli 2012 har Länsstyrelsen Östergötland ansvaret över bitillsynen för Jönköpings län.

Tillsynsmannen är den lokala myndigheten. Landet är uppdelat i cirka 600 tillsynsdistrikt och i vart och ett av dessa svarar en tillsynsman för det praktiska bekämpningsarbetet. Biodlaren själv har också ett ansvar att förebygga och hindra spridning av smittsamma bisjukdomar till och inom Sverige.

Anmäl uppställningsplats för bisamhälle

Här anmäler du som är biodlare i Jönköping dina uppställningsplatser för bikupor.

Bitillsyningsorganisation i Jönköpings län

Jönköpings län har 35 tillsyningsdistrikt och 26 bitillsyningsmän. Huvuduppgiften för bitillsyningsmännen är att fastställa sjukdomsförekomster samt genomföra det praktiska bekämpningsarbetet av amerikansk yngelröta. De ska besiktiga och utfärda flyttningstillstånd för bisamhällen när dessa flyttas över en församlingsgräns. Bitillsyningsmännen ska alltid undersöka bigårdar där misstanke om yngelröta eller varroakvalser föreligger. De skall förinta smittade bisamhällen och sanera eller förinta bibostäder. Läs mer om bitillsyningsmännen i länet.

Jordbruksverket har med stöd av bisjukdomsförordningen förklarat samtliga församlingar i Jönköpings län för smittade av yngelröta. Detta innebär att man i Jönköpings län alltid skall misstänka att exempelvis ett vildbisamhälle kan vara smittat av amerikansk yngelröta.

Bin i bostäder

Vid bisvärmar i bostäder vänd er i första hand till ert försäkringsbolag och om ni inte har en försäkring mot vildbin vänd er då till någon bitillsyningsman på orten.

 Länsstyrelsen Östergötlands län

 

Humlor och bin

Ibland hör man att humlor är överlägsna bin som pollinatörer. De senaste rönen säger, att en humla pollinerar 1,5 gånger effektivare än ett bi i till exempel en klöverodling, men bina är ändå effektivast på grund av antalet individer. Både humlor och bin är överlägsna.

Vidare läsning

Jordbruksverket:
Biodling