Smitta mellan djur och människa

En zoonos är en sjukdom som kan smitta mellan djur och människa.

Sjukdomar som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor kallas för zoonoser. Sådana sjukdomar kan exempelvis överföras via livsmedel eller genom direktkontakt med smittbärande djur. Man kan också utsättas för smitta då man blir biten av till exempel fästingar eller myggor. Exempel på zoonoser är:

  • salmonella
  • campylobacter
  • listeria
  • tuberkulos
  • rabies

Vi samarbetar med Jordbruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Livsmedelsverket, Smittskyddsläkaren , Smittskyddsinstitutet och kommunerna i länet när det gäller zoonoser.

Flera av zoonoserna tillhör gruppen anmälningspliktiga sjukdomar. Se vidare under Anmälningspliktiga djursjukdomar.

Salmonella

Salmonella är en zoonos som kan orsaka diarrésjukdom hos både djur och människa. Förekomsten av salmonella bland svenska animalieproducerande djur är mycket låg, främst beroende på de kontroll - och bekämpningsprogram som varit verksamma sedan 1960-talet. Programmen går ut på att i alla produktionsled reducera risken för förekomst av salmonellabakterier, från foder till djur till färdiga livsmedel. I kontrollprogrammen ingår omfattande provtagning för salmonellabakterier i alla produktionsled.

Länsstyrelsen medverkar aktivt i dessa omfattande program avseende salmonella, både när det gäller bekämpning vid faktiska utbrott av sjukdomen och med de förebyggande kontrollprogrammen. Vi sköter bland annat tillsynen över provtagningsprogrammet för fjäderfä som föds upp till slakt och för alla äggproducerande fjäderfä, såväl ägg för konsumtion som för ägg för kläckning.

Salmonella förebyggs och bekämpas enligt zoonoslagen.

Föreskrifter gällande salmonella (SJVFS 2004:2 Saknummer K 102) finns på Jordbruksverkets webbplats.

Läs mer om sjukdomar som smittar mellan djur och människa på Statens veterinärmedicinska anstalts , Smittskyddsläkarens och Folkhälsomyndighetens webbplatser.