Vill du skydda din skog?

Äger du gammal skog som du inte vill avverka? Oroar du dig för hur det ska gå med din skog eller vattendrag i framtiden? Skulle du vilja ha ekonomisk ersättning för en skog med höga naturvärden som inte bör avverkas? Då kan du skydda din skog formellt.
Sällevadsån. Foto: Camilla Zilo

Det finns möjlighet för dig att få ekonomisk ersättning för skog som får stå kvar istället för att huggas, en möjlighet för dig som vill vara säker på att din skog finns kvar så att kommande generationer får njuta av den och en möjlighet att direkt bidra till att bevara värdefull miljö. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i länet satsar tillsammans på att inspirera markägare att själva ta initiativ till skydd av värdefull skog.

Bakgrund

Genom samverkan mellan länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och lokala skogs- och markägarorganisationer ska nu markägare lättare kunna få hjälp med att hitta värdefull natur på sin mark som kan skyddas. Detta är en fortsättning och vidareutveckling av vad som tidigare kallades Komet. Du kan läsa mer på Naturvårdsverkets webbplats

Hur går man till väga som intresserad markägare?

För att skogen ska kunna skyddas formellt måste den ha stora naturvärden. Ofta finns de högsta naturvärdena på platser där skog funnits länge och inte brukats med rationella metoder. I sådana skogar finns stor variation som gör att många olika arter kan leva och trivas, ofta med många gamla träd men också träd i olika åldrar, gläntor och skuggiga delar, ihåliga träd, död ved och stubbar av olika slag. Här kan också finnas spår av brand eller mänsklig påverkan som hamling.

Jönköpings län är rikt på skog av både löv- och barrträd men större delen av den skog som idag är skyddad är barrskog. En stor andel av hotade arter i skogsmark är dock knutna till lövträd. Därför är det extra viktigt att bevara mer lövskog så att lövskogsmiljöerna inte riskerar att utarmas eller försvinna. I Jönköping finns tre typer av lövskog som Sverige har ett särskilt nationellt ansvar att skydda; ädellövskog, hassellundar och blandlövskogar med ädellövinslag. Ett särskilt ansvar finns också för att skydda rika trädbärande ängs- och betesmarker. Lövskog prioriteras därför högst bland de markägarinitierade objekten i Jönköpings län men även andra skogstyper skyddas.

I Jönköpings län har vi många värdefulla vattendrag. Längs dessa är det viktigt att en zon av träd lämnas för att skydda vattendraget och dess invånare. Dessa kantzoner är också prioriterade i vårt arbete.  

1. Intresseanmälan

Känner du igen detta på din fastighet kan du fylla i en intresseanmälan och skicka in den tillsammans med en karta över området till länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Se kontakt. Anmälan är frivillig, och du kan alltid dra tillbaka den om du ångrar dig.  

Länk till Blankett för intresseanmälan

2. Utredning

Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen svarar på dina frågor, tar emot din anmälan och kommer ut och tittar på området för att bedöma hur stort naturvärdet är.

3. Prioritering

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen går igenom alla anmälningar och gör ett urval där man prioriterar de med högst naturvärde efter de resurser myndigheterna har för tillfället.

4. Skydd

Om ditt område blivit prioriterat och du fortfarande är intresserad av skydd sätter arbetet igång med att avgränsa och värdera området och besluta om föreskrifter och skötsel. Hur det går till beror på vilken skyddsform man valt. Länsstyrelsen skyddar skog genom att bilda naturreservat eller naturvårdsavtal. Skogsstyrelsen i sin tur tecknar också naturvårdsavtal och bildar dessutom biotopskyddsområden.

 

Sidan är granskad 2017-08-23

 Content Editor