Skötsel av naturtyper

Skötseln av områdena varierar väldigt mycket. Vissa miljöer kräver skötsel i form av störning, medan andra delar ska vara orörda för att naturvärdena ska bestå. I skötsel av populära besöksmål och områden med rikt friluftsliv handlar det om att kanalisera besökare på ett bra sätt.

Natur som vill vara för sig själv

Vissa miljöer bevaras bäst om de lämnas orörda under lång tid. Hit hör till exempel fuktiga granskogar med djur och växter som behöver gamla och döda träd för att överleva.  

Natur som behöver pysslas om

Andra miljöer behöver vårdas aktivt för att finnas kvar. Hit hör till exempel hagar och tallskogar. I hagarna lever många blommor som skulle kvävas av sly om inte hagarna betades av djur. Därför sköter vi vissa reservat genom att ha betesdjur i dem. Tallskogarna är anpassade till att naturliga skogsbränder drar fram genom dem med 20 till 50 års mellanrum. Därför sköter vi sådana skogar genom att elda i dem.

Naturvårdsbränning i naturreservatet Drags udde. Foto Johan Rova.

Natur som behöver skapas på nytt

På några platser i naturreservaten måste vi återskapa viss natur för att djuren och växterna ska ha en chans att finnas kvar i framtiden. Ett exempel på detta är bäckar där de som flottat timmer har rensat bort alla stenar och grävt bort krökarna. För att fiskar och musslor ska trivas där igen restaurerar vi bäckarna genom att lägga tillbaka stenar och grus. Ibland gräver vi också tillbaka de gamla slingriga bäckfårorna.  

Stigar, parkeringar och informationstavlor

Inte bara naturen behöver skötas. I länets naturreservat finns mängder av parkeringsplatser, utedass, stigar, skyltar och spänger som vi arbetar med att hålla i så bra skick som möjligt. På så vis hoppas vi att du som gäst i reservaten ska få ut mer av ditt besök i naturen.  

Om du följer stigarna lovar vi att du får se det bästa av reservaten utan att du riskerar att störa naturen. I våra mest besökta områden försöker vi göra det möjligt att uppleva naturen också för dig som har svårt att gå eller har nedsatt syn.