Värna Vårda Visa

Detta regionala Värna Vårda Visa-program anger mål och åtgärder för skyddad natur i Jönköpings län under perioden 2012-2015.
Barn i Slottsbergets naturreservat. Foto: Jens Mattsson.

Det regionala Värna Vårda Visa programmet kompletterar Naturvårdsverkets nationella Värna Vårda Visa-program. Syftet är att sätta upp mål för naturvårdsförvaltningen i länet och de åtgärder som bedöms nödvändiga och rimliga att genomföra inom perioden. Utöver att främst vara ett styrdokument för Länsstyrelsen gäller det även de tre kommuner som förvaltar statligt skyddade områden.

För att tydliggöra hur arbetet med att skydda, sköta och visa upp länets skyddade natur ska bedrivas har Länsstyrelsen tagit fram detta Värna Vårda Visa-program i samråd med länets kommuner och intresseorganisationer. Programmet anger inriktning och mål för naturvårdsarbetet och innehåller totalt 60 åtgärder som Länsstyrelsen och förvaltningsansvariga kommuner ska genomföra till 2015.

Länsstyrelsens vision är att ”Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra bidrar Länsstyrelsen till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för alla att leva, verka och utvecklas i”. Att skydda och förvalta värdefull natur är en viktig del i våra internationella åtaganden för att främja en hållbar samhällsutveckling samt en stor del av länets attraktivitet. Med Värna Vårda Visa vill Länsstyrelsen tydliggöra inriktningen och förutsättningarna för naturvårdsarbetet. En god kommunikation med omvärlden är en förutsättning för framgångsrik förvaltning och för att de skyddade områdena ska upplevas som en resurs och tillgång i länet. Lokal delaktighet och ökad tillgänglighet är två viktiga framgångsfaktorer.