Granbarkborre

Granbarkborren är en fruktad insektsart som kan ställa till med stor skada i skogen. Länsstyrelsen bevakar utvecklingen kring barkborrarna från år till år, och genomför motåtgärder i naturreservaten om det är möjligt.

Allmänt om granbarkborre

Det finns ett 90-tal barkborrearter i Sverige. Alla lever under bark eller i ved på nyligen döda träd. Vissa av arterna är sällsynta, andra är knutna till speciella miljöer och är rödlistade, men flera är mycket vanliga. Det är endast enstaka arter som kan ställa till problem för skogsbruket. Den värsta av dessa är granbarkborren, som också kallas åttatandade barkborren. Om granbarkborrarna blir många kan de angripa och döda stående granar.

Granbarkborren är en cirka 4-5 mm lång skalbagge. Den finns i hela landet och lever på gran. Granbarkborren har normalt en ettårig levnadscykel. I (april) maj–juni inleds svärmningen. Den söker då lämpligt material att föröka sig i. Bäst är vindfällen och kvarlämnat virke där virket ännu inte har torkat, samt försvagade träd i solvarma lägen.

I juli - augusti börjar den nya generationen barkborrar lämna yngelmaterialet. Övervintring sker både i marken och under barken på de angripna granarna.

Angrepp

Hanarna borrar sig in under barken och anlägger en parningskammare. På liggande träd angrips ofta hela stammen. Ingångshålet är cirka 2-3 mm stort och avslöjas av brunt borrmjöl eller av rinnande kåda. Från parningskammaren gnager varje hona en modergång i stammens längdriktning. Äggen läggs utmed den cirka 10 cm långa gångens sidor. 

Granbarkborrarna för med sig blånadssvamp som snabbt infekterar veden, vilket leder till försämrad virkeskvalitet.

Läs mer om granbarkborren och åtgärder du som skogsägare kan vidta.

Vad har gjorts i länet?

Det har under flera år gjorts ett flertal insatser för att försöka motverka oönskade effekter orsakade av granbarkborre. Insatserna och erfarenheter från detta arbete finns nu i rapporten Åtgärder vid granbarkborreangrepp efter stormfällning inom skyddade områden i Jönköpings län 2005-2015