Strandskyddsområde

Vid sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.

Vid sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddsområdet kan utökas upp till 300 meter. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv, samt att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet.

Strandzonen - värdefull för många

Allmänhetens tillgång till stränderna är av stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Övergången mellan land och vatten är även betydelsefull som livsmiljö för många olika arter. Den strandnära zonen är värdefull bland annat för skydd och övervintring. Strandskyddet gäller även ute i vattnet. Vissa bottnar kan exempelvis vara värdefulla miljöer som yngelplats för fisk, mollusker med mera. Upplysningar om strandskyddets omfattning kan lämnas av kommunen eller Länsstyrelsen.

Dispens krävs för att bygga, göra anordningar och ändra

Strandskyddet är en lag som syftar till att värna det rörliga friluftslivet samt livsmiljöer för växt- och djurliv. Därför är det inte tillåtet att göra något som försämrar livsvillkoren för växter och djur eller begränsar allmänhetens tillträde till området.

Inom strandskyddsområde är det till exempel inte tillåtet att bygga eller göra anordningar som utökar den egna tomtplatsen. Det gäller även om det är din egen mark. En del åtgärder som inte utökar den privata zonen får genomföras utan dispens, till exempel renovera huset. En sådan åtgärd bedöms inte begränsa det rörliga friluftslivets tillträde till området eller skada växt- och djurliv. Särskilda regler gäller för yrkesmässigt skogs- och jordbruk samt fiske.

Under vissa förutsättningar och i vissa fall kan dispens ges för en åtgärd som strider mot förbudet i strandskyddslagstiftningen. En åtgärd får inte försämra för friluftsliv och växt- och djurliv. Dessutom krävs att det finns särskilda skäl för att få dispens. För att fortfarande möjliggöra det rörliga friluftslivets tillgänglighet till området ska en fri passage lämnas mellan strandlinjen och en anläggning/byggnad.

Länsstyrelsen har den 19 december 2011 fattat beslut om föreskrifter om generella undantag från strandskyddet för kompletteringsåtgärder. Läs mer i Länsstyrelsens beslut.

 

Sidan är uppdaterad 2017-05-29