Riksintresse för friluftsliv

I  Jönköpings län finns 10 områden av riksintresse för friluftsliv.

Områden av riksintresse för friluftsliv är en del av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten och naturresurser. Det är Naturvårdsverket som anger riksintresseanspråken för riksintresse för friluftsliv.

Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora friluftsvärden på grund av natur- och kulturkvalitéer och tillgänglighet, att de är eller kan bli attraktiva för en stor mängd besökare. Med friluftsliv menas i detta sammanhang vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. Urvalet av områden ska också representera Sveriges många olika landskapstyper. 

Följande områden är av riksintresse för friluftslivet i Jönköpings län:

  • Visingsö
  • Isaberg
  • Store mosse nationalpark
  • Bolmen
  • Vidöstern
  • Sommen
  • Hökensås
  • Skurugata-Klinten
  • Fegen, Svansjöarna och Kalvsjön
  • Komosse

 

Förändringar av riksintresseanspråken

Mellan år 2013 och 2017 gjordes en översyn av riksintressena för friluftsliv. Naturvårdverket har i samband med översynen pekat ut tre nya riksintressen i Jönköpings län: "Skurugata-Klinten", "Fegen, Svansjöarna och Kalvsjön" och "Komosse". Nya avgränsningar har föreslagits för riksintressena "Hökensås" och "Isaberg-Rannebo" samt justeringar av gränserna för områdena "Sommen", "Vidöstern" och "Store Mosse nationalpark".  

 

Karta och värdebeskrivningar:

Riksintresseområdenas geografiska avgränsning och värdebeskrivningar finns på Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur eller Länsstyrelsens webbkarta WebbGIS.

Läs mer om friluftsliv på Naturvårdsverkets webbplats.

Sidan är uppdaterad 2017-05-29