Ramsarkonventionen

Skyddet av våtmarker av olika slag är en viktig del av dagens naturvårdsarbete. The Ramsar Convention on Wetlands har som mål att bevara de speciella biologiska värden som finns i våtmarker och lära hur människor ska hushålla med dessa resurser.
Store Mosse nationalpark - ett av våra Ramsarområden. Foto: Bergslagsbild.

Konventionen om våtmarker, även kallat Ramsarkonventionen, är ett samarbete mellan länder för att bevara och hitta modeller för ett hållbart användande av  våtmarksområden. Ramsarkonventionen har fått namn efter den iranska staden Ramsar där konventionen kom till stånd 1971. Sverige undertecknade konventionen 1974 och idag har de flesta av FN´s medlemsländer undertecknat konventionen.

Sjösänkningar och utdikningar har under lång tid minskat antalet våtmarker. Till att börja med koncentrerades skyddet till fågelområden. Idag är synsättet betydligt vidare. Våtmarkerna och de grunda vattnens roll för fiskfauna och insektsfauna finns med som kriterier.

I hela världen finns mer än 2200 Ramsar-områden. De mest kända är kanske Everglades i Florida och Doñana i Spanien. Sverige har 66 områden på Ramsar-listan. I Jönköpings län finns tre stora våtmarker, som förutom att de är skyddade på annat sätt, också är Ramsar-områden: Store Mosse nationalpark, Dumme mosse och Komosse.

 

 Vidare läsning