Biotopskyddsområde

Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde. Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.
Foto: Smålandsbild

Generellt skyddade biotoper

Regeringen har beslutat att följande mindre mark- och vattenområden i jordbruksmark utgör biotopskyddsområden (så kallat generellt biotopskydd):

 • Alléer (minst 5 lövträd)
 • Källor med omgivande våtmark (högst 1 hektar)
 • Odlingsrösen
 • Pilevallar
 • Småvatten och våtmarker (högst 1 hektar)
 • Stenmurar
 • Åkerholmar (högst 0,5 hektar)

Områdena ska vara lätta att känna igen.

Exempel på åtgärder som kan skada dessa är: Schaktning, utfyllnad och grävning, stentäkt, kulvertering av öppna diken, deponering av jordmassor, gödsel eller skräp, avverkning av träd i alléer.

Fråga Länsstyrelsen

Om du planerar någon åtgärd och är tveksam om biotopskyddet gäller på just din mark, kan du få hjälp från Länsstyrelsen med en bedömning.

Ansökan om dispens

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge undantag från biotopskyddet i de biotoper som omfattas av det generella skyddet. Sedan 1 september 2014 ska det anses finnas särskilda skäl för dispens för en åtgärd som underlättar för jordbruket. Det förutsätter att åtgärden dels behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, dels att biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses. I övrigt finns inga fastställda särskilda skäl, utan de får bedömas i det enskilda fallet. Vanligen brukar det handla om säkerhetsaspekter (t ex om alléträd riskerar att falla omkull och skada person eller egendom) eller exploatering av stort allmänt intresse. Läs mer om detta i Naturvårdsverkets handbok (9 kap). Ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna är belagda med en avgift på 2300 kr. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller bifalles.

Skydd för en enskild biotop

Efter särskilt beslut av länsstyrelsen kan bland annat följande biotoper, inom markområden som inte omfattas av skogsvårdslagen, skyddas:

 • Naturbetesmarker
 • Naturliga ängar
 • Naturliga vattendrag
 • Ras- och bergbranter
 • Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
 • Naturliga vattenfall med omgivande mark
 • Naturliga forsar med omgivande mark
 • Naturliga sjöutlopp med omgivande mark

Även andra myndigheter, som till exempel Skogsstyrelsen eller kommun, får besluta om att ett område ska utgöra biotopskyddsområde. Dessa myndigheter kan också besluta om dispens i de områdena.

Sidan är uppdaterad 2017-05-29

 Biotopskyddsområde

Bestämmelser om biotopskydd finns i 7 kapitlet 11 och 11b §§ miljöbalken samt i 5-8 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera.

Vidare läsning
Blankett och information om dispens från biotopskyddet

Avgiftsförordningen


Naturvårdsverkets handbok om biotopskydd


Skogsstyrelsen:
Biotopskydd