Förslag till nya naturreservat

Föreslagna nya naturreservat finns här för granskning innan Länsstyrelsen fattar beslut i frågan. Remisstiden finns angiven för varje föreslaget naturreservat.

Naturreservatet Degla i Aneby kommun

Förslaget är på remiss till den 9 oktober.

Degla ligger vid sjön Noens sydöstra strand. Området är ett stort sammanhängande lövskogsområde som har fått utvecklats fritt efter att tidigare ha dominerats av betesmarker med varierande trädskikt. Variationen inom området är stor med triviallövskog med ädellövinslag som dominerande naturtyp och dessutom sockelbildande alsumpskog, hassellundar, våtmarker, tallholmar och vasshav. Detta gör att exempelvis en mängd olika fågelarter som mindre hackspett, nötkråka och entita hittar lämpliga livsmiljöer i Degla. Lövskogen kännetecknas av god tillgång på såväl stående som liggande död ved. Gran förekommer sparsamt i området. Inom området finns många naturvärdesträd varav ett antal är klassade som särskilt skyddsvärda träd. Den bitvis höga luftfuktigheten gör att det finns bra möjligheter för en artrik mossflora i området. Sjöstranden besöks ibland av utter som har en stark stam i Noen/Noån.

20160915_120845.jpg 

Förslag till nya beslut för befintliga naturreservat 

 

Naturreservatet Gåeryds rasbranter i Värnamo kommun

Förslaget är på remiss till den 31 juli.

Länsstyrelsen förklarade den 17 december 1973 ett område vid Gåeryd i Värnamo kommun som naturreservat. Länsstyrelsen har nu kommit fram till att en föreskrift om avverkningsförbud bör läggas till beslutet för att skydda områdets ädellövskog. I samband med processen att lägga till denna föreskrift för reservatet har en ny skötselplan arbetats fram. Dessutom har reservatets syfte preciserats och kompletterats med omständigheter rörande friluftsliv, Natura 2000 och förvaltningsinriktning. Även övriga föreskrifter har setts över, främst har ett förtydligande skett av föreskrifterna enligt 7 kap 6 § MB om vad markägaren ska tåla.

Läs mer om naturreservatet Gåeryds rasbranter

Gåeryds rasbranter - Lind vid parkeringen