Förslag till nya naturreservat

Föreslagna nya naturreservat finns här för granskning innan Länsstyrelsen fattar beslut i frågan. Remisstiden finns angiven för varje föreslaget naturreservat.

Naturreservatet Nennesmo i Gislaveds kommun 
Förslaget är på remiss till den 9 juni 2017.

Före detta Stiftsreservatet Nennesmo är ett 83 ha stort skogsområde med inslag av kärr- och mossmark. I reservatets finns 200-300-åriga tallar och en del mycket gamla granar finns i området. Det finns även relativt mycket död ved, främst av gran, i olika nedbrytningsstadier vilket gynnar många växt- och djurarter. 

 

 Naturreservatet Sandvik-Västanå i Jönköpings kommun
Förslaget är på remiss till den 31 maj 2017.

Sandvik-Västanå är en blandlövskog med både ädellövträd och triviallövträd. Där finns gamla och grova träd av framförallt ek, bok och tall, vidkroniga ekar och äldre alsumpskog.

dödved_kuperat.JPG