Förslag till nya naturreservat

Föreslagna nya naturreservat finns här för granskning innan Länsstyrelsen fattar beslut i frågan. Remisstiden finns angiven för varje föreslaget naturreservat.

Naturreservatet Degla i Aneby kommun

Förslaget är på remiss till den 9 oktober.

Degla ligger vid sjön Noens sydöstra strand. Området är ett stort sammanhängande lövskogsområde som har fått utvecklats fritt efter att tidigare ha dominerats av betesmarker med varierande trädskikt. Variationen inom området är stor med triviallövskog med ädellövinslag som dominerande naturtyp och dessutom sockelbildande alsumpskog, hassellundar, våtmarker, tallholmar och vasshav. Detta gör att exempelvis en mängd olika fågelarter som mindre hackspett, nötkråka och entita hittar lämpliga livsmiljöer i Degla. Lövskogen kännetecknas av god tillgång på såväl stående som liggande död ved. Gran förekommer sparsamt i området. Inom området finns många naturvärdesträd varav ett antal är klassade som särskilt skyddsvärda träd. Den bitvis höga luftfuktigheten gör att det finns bra möjligheter för en artrik mossflora i området. Sjöstranden besöks ibland av utter som har en stark stam i Noen/Noån.

20160915_120845.jpg 

Förslag till nya beslut för befintliga naturreservat 

 

 Naturreservatet Svinhultsåsen i Gislaveds kommun

Förslaget är på remiss till den 10 november.

Länsstyrelsen beslutade den 12 november 1957 att fridlysa området som naturminne för att skydda ett naturskönt område med klipphäckande fåglar.

Enligt fridlysningsföreskrifterna är avverkning tillåten i norra delen av reservatet efter utstämpling av Skogsvårdsstyrelsen (nuvarande Skogsstyrelsen).

Reservatet pekades år 2005 ut som ett Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet för att skydda naturtypen taiga och arten grön sköldmossa. Under arbetet med revidering av bevarandeplaner för länets Natura 2000-områden har Länsstyrelsen nu kommit fram till föreskrifterna bör skärpas så att skogsbruk helt förbjuds inom naturreservatet. I samband med processen att ändra denna föreskrift har en ny skötselplan arbetats fram. Dessutom har reservatets syfte preciserats och kompletterats med omständigheter rörande Natura 2000 och förvaltningsinriktning.

Även övriga föreskrifter har setts över.

låga mossa urskog svin050804joro01.jpg