Förslag till nya naturreservat

Föreslagna nya naturreservat finns här för granskning innan Länsstyrelsen fattar beslut i frågan. Remisstiden finns angiven för varje föreslaget naturreservat.

Naturreservatet Nennesmo i Gislaveds kommun 
Förslaget är på remiss till den 9 juni 2017.

Före detta Stiftsreservatet Nennesmo är ett 83 ha stort skogsområde med inslag av kärr- och mossmark. I reservatets finns 200-300-åriga tallar och en del mycket gamla granar finns i området. Det finns även relativt mycket död ved, främst av gran, i olika nedbrytningsstadier vilket gynnar många växt- och djurarter. 

 

 

Naturreservatet Sandseboskogen i Gislaveds kommun 
Förslaget är på remiss till den 17 mars 2017.

Sandseboskogen är är talldominerad barrblandskog på sandig mark. Sandbarrskogar är en prioriterad skogstyp för långsiktigt områdesskydd. Ofta finns det ovanliga mykorrhizasvampar i dessa skogar. I Sandseboskogen har man hittat dropptaggscamp och jättemusseron. Sandseboskogen är även en lämplig skog för tjäder.

IMG_0060.JPG 

 Naturreservatet Sandvik-Västanå i Jönköpings kommun
Förslaget är på remiss till den 31 maj 2017.

Sandvik-Västanå är en blandlövskog med både ädellövträd och triviallövträd. Där finns gamla och grova träd av framförallt ek, bok och tall, vidkroniga ekar och äldre alsumpskog.

dödved_kuperat.JPG