Förslag till nya naturreservat

Föreslagna nya naturreservat finns här för granskning innan Länsstyrelsen fattar beslut i frågan. Remisstiden finns angiven för varje föreslaget naturreservat.

Naturreservatet Huvabacken i Vetlanda kommun

Förslaget är på remiss till den 16 april 2018.

Det planerade naturreservatet Huvabacken ligger intill Säbysjön strax söder om samhället Bäckaby i Vetlanda kommun. Området är av stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald eftersom ett mycket högt antal ovanliga och hotade arter finns i området. Huvabacken utgörs till stor del av lövblandad barrskog i olika ålder, men även betesmark och strandskog med gammal klibbal förekommer. Spritt i området finns gammal tall och äldre lövträd av tillexempel ek och asp. Vid en första anblick kan man uppleva att skogen kring Huvabacken inte skiljer sig nämnvärt från skogen i dess närområde. Hur kan det då komma sig att området är värt att skydda genom sin höga förekomst av ovanliga arter?  Jo, detta beror till stor del på att området har en lång skoglig kontinuitet. Detta betyder att någon kalavverkning sannolikt har aldrig ägt rum i området utan trädskiktet har formats av plockhuggning, skogsbete och brand. Detta gynnar många av de ovanliga och hotade arter som finns i området idag eftersom de har svårt att överleva i skogar som brukas genom traditionellt skogsbruk. Genom att skydda Huvabacken som naturreservat hjälper vi dessa arter att överleva även i framtiden och bidrar på så vis till bevarandet av biologisk mångfald.

20150728_120649.jpg

Förslag till nya beslut för befintliga naturreservat