Förslag till nya naturreservat

Föreslagna nya naturreservat finns här för granskning innan Länsstyrelsen fattar beslut i frågan. Remisstiden finns angiven för varje föreslaget naturreservat.

Naturreservatet Nennesmo i Gislaveds kommun 
Förslaget är på remiss till den 9 juni 2017.

Före detta Stiftsreservatet Nennesmo är ett 83 ha stort skogsområde med inslag av kärr- och mossmark. I reservatets finns 200-300-åriga tallar och en del mycket gamla granar finns i området. Det finns även relativt mycket död ved, främst av gran, i olika nedbrytningsstadier vilket gynnar många växt- och djurarter. 

 

 Naturreservatet Sandvik-Västanå i Jönköpings kommun
Förslaget är på remiss till den 31 maj 2017.

Sandvik-Västanå är en blandlövskog med både ädellövträd och triviallövträd. Där finns gamla och grova träd av framförallt ek, bok och tall, vidkroniga ekar och äldre alsumpskog.

dödved_kuperat.JPG 

Förslag till nya beslut för befintliga naturreservat

Naturreservatet Gåeryds rasbranter i Värnamo kommun

Förslaget är på remiss till den 31 juli.

Länsstyrelsen förklarade den 17 december 1973 ett område vid Gåeryd i Värnamo kommun som naturreservat. Länsstyrelsen har nu kommit fram till att en föreskrift om avverkningsförbud bör läggas till beslutet för att skydda områdets ädellövskog. I samband med processen att lägga till denna föreskrift för reservatet har en ny skötselplan arbetats fram. Dessutom har reservatets syfte preciserats och kompletterats med omständigheter rörande friluftsliv, Natura 2000 och förvaltningsinriktning. Även övriga föreskrifter har setts över, främst har ett förtydligande skett av föreskrifterna enligt 7 kap 6 § MB om vad markägaren ska tåla.

Läs mer om naturreservatet Gåeryds rasbranter

Gåeryds rasbranter - Lind vid parkeringen