Förslag till nya naturreservat

Föreslagna nya naturreservat finns här för granskning innan Länsstyrelsen fattar beslut i frågan. Remisstiden finns angiven för varje föreslaget naturreservat.

Förslag till nya beslut för befintliga naturreservat

Naturreservatet Gåeryds rasbranter i Värnamo kommun

Förslaget är på remiss till den 31 juli.

Länsstyrelsen förklarade den 17 december 1973 ett område vid Gåeryd i Värnamo kommun som naturreservat. Länsstyrelsen har nu kommit fram till att en föreskrift om avverkningsförbud bör läggas till beslutet för att skydda områdets ädellövskog. I samband med processen att lägga till denna föreskrift för reservatet har en ny skötselplan arbetats fram. Dessutom har reservatets syfte preciserats och kompletterats med omständigheter rörande friluftsliv, Natura 2000 och förvaltningsinriktning. Även övriga föreskrifter har setts över, främst har ett förtydligande skett av föreskrifterna enligt 7 kap 6 § MB om vad markägaren ska tåla.

Läs mer om naturreservatet Gåeryds rasbranter

Gåeryds rasbranter - Lind vid parkeringen