Natura 2000 och regelverk

För att garantera att en gynnsam bevarandestatus upprätthålls i utpekade Natura 2000-områden finns ett svenskt regelverk upprättat.

Huvuddokumenten som styr Natura 2000 centralt från EU är art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Till dessa direktiv finns bilagor (annex) knutna. Medlemsstaterna har sedan infört direktivtexterna i egna nationella lagar och förordningar. I Sverige skedde den senaste implementeringen i miljöbalken den 1 juli 2001. (4 kapitlet 8 §, 6 kapitlet 1 & 4 §§, 7 kapitlet 27-29 §§ viktigast).

I 7 kapitlet miljöbalken redovisas vilka områden som ingår i Sveriges beslut till Natura 2000, när verksamheter eller projekt behöver tillstånd, vad som kan vara undantaget tillståndsprövning, när regeringen endast kan pröva tillstånd med mera.

Miljöbalken 7 kap. 28 a §

”Tillstånd enligt 28 a § får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte:

 1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses skyddas.
 2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.”

Några exempel på verksamheter och åtgärder som kan kräva tillstånd vid betydande påverkan:

 • Grävning
 • Schaktning
 • Sprängning
 • Upplag
 • Täkt av grus
 • Sand
 • Jord
 • Torv (även för husbehov)
 • Ny väg
 • Breddning av väg
 • Nybyggnad
 • Skogsbruksåtgärder såsom avverkning, röjning, gallring, markberedning, plantering, uttag av brännved och vindfällen.
 • I vattenmiljöer kan muddring och nya bryggor behöva prövas om de berör känsliga bottnar.

Innan en tillståndsansökan lämnas in ska man ha ett samråd med Länsstyrelsen. Ofta sker det genom ett personligt möte. Under samrådet beskriver man den åtgärd eller verksamhet man vill utföra, pratar om vilka som kan vara berörda av den samt diskuterar inriktningen på den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska lämnas in tillsammans med själva ansökan. Det är den sökande som för anteckningar från ett sådant samråd. Först när samrådet är avslutat med ett beslut från Länsstyrelsen kan själva tillståndsansökan med tillhörande MKB skickas in till Länsstyrelsen. 

Har du frågor och funderingar är det alltid bra att kontakta Länsstyrelsen eller aktuellt Skogsstyrelsedistrikt för information och rådgivning så tidigt i processen som möjligt.

 

Sidan är uppdaterad 2017-05-29