Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom Europeiska Unionen. Syftet är att värna om naturtyper, fåglar, arter och livsmiljöer samt vissa arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse.
Ljunghems Backar. Foto: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG:s habitat- och fågeldirektiv. Sverige och övriga EU-länder har föreslagit områden med berörda naturtyper och/eller arter som nämns i art- och habitatdirektivet. Dessa områden bildar tillsammans med de områden som är viktiga för fåglar listade i fågeldirektivet nätverket Natura 2000. Direktiven antogs 1992 respektive 1979.

Vårt gemensamma ansvar

Sverige ska se till att områden som ingår i Natura 2000-nätverket bevaras så deras naturvärden skyddas samt att de får den skötsel de behöver. Det innebär lite förenklat att ängen ska förbli äng, att naturskogen ska fortsätta att vara naturskog och att arterna ska fortleva i livskraftiga bestånd. Totalt har Sverige föreslagit ca 4000 områden. Information om alla dessa finns på Naturvårdsverkets webbplats för Natura 2000.

Natura 2000 i Jönköpings län

I Jönköpings län finns 196 områden. Bland dessa finns flera stora mossar och myrområden bland annat Store mosse nationalpark och Dumme mosse. Dessutom ingår flera stora sjöar såsom vår del av Vättern och Fegen. Även många naturreservat ingår med värdefulla skogsmiljöer, och knappt ett 70-tal odlingslandskap med värdefulla ängs- och hagmarker. Speciellt för våtmarkerna har vårt län en ansvarsställning då områden som Store mosse nationalpark och Dumme mosse är sällsynta ur ett europeiskt perspektiv.

Bevarandeplaner

Bevarandeplaner beskriver Natura 2000-områden med bevarandesyfte, bevarandemål och beskrivningar av de naturmiljöer och arter som ska vara i gynnsamt bevarandetillstånd. Även vad som kan påverka Natura 2000-området negativt, behov av bevarandeåtgärder, t ex skydd eller skötsel, liksom uppföljning beskriv. Informationen ska underlätta förvaltningen av området och tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Bevarandeplanen fastställs av Länsstyrelsen och kan revideras när ny kunskap tillkommer eller om omständigheterna i eller utanför området ändras.

Du hittar fastställda bevarandeplaner nedan.

Alla bevarandeplaner A-Ö
Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo
Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö
Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo