Tillstånd och dispenser

Vissa verksamheter och åtgärder kräver tillstånd eller dispens från Länsstyrelsen eller kommunen. Bestämmelser om tillstånd och dispens finns i miljöbalken.
Foto: Smålandsbild

När behövs tillstånd eller dispens?

Du behöver dispens om du vill göra något i ett naturreservat som är förbjudet enligt reservatets föreskrifter, och för att bygga samt påverka tillgänglighet eller växt- och djurlivet inom strandskyddat område.

Områden där tillstånd eller dispens behövs:

 • Nationalpark
 • Naturreservat/naturvårdsområde
 • Natura 2000
 • Naturminne 
 • Strandskydd
 • Fridlysta arter
 • Biotopskyddsområde
 • Djur- och växtskyddsområde, till exempel fågelskyddsområde

Vad ska ansökan innehålla?

 • syftet med åtgärden redogörelse för de åtgärder du planerar
 • tidpunkt för åtgärden
 • fastighetsbeteckning
 • karta över det område som berörs
 • särskilda skäl som åberopas
 • namn och adress på sökanden samt på övriga personer som ska omfattas av dispensen
 • markägarens namn och adress

Beroende på vad du ska göra och på storleken av det du planerar kan det behövas fler uppgifter. Bifoga gärna foton från platsen.  

Vissa ärenden kostar pengar

Om du exempelvis söker dispens från föreskrifterna inom ett naturreservat eller strandskyddsdispens kostar det pengar att få ansökan prövad. Avgifter regleras av avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften ska betalas oavsett om du får dispens eller inte. För markägare är dispensprövning inom naturreservat avgiftsfri.  

Handläggningstid

Vi strävar alltid efter att handlägga ärendena effektivt och rättssäkert. Det är svårt att ange exakt vilken tid det tar att handlägga just ditt ärende, men vi har generella mål för våra handläggningstider. Läs mer om vår servicedeklaration och våra handläggningstider

Strandskydd - vanligen hos kommunen

Det är i första hand kommunen som prövar ansökningar om strandskyddsdispens. I områden som också har annat statligt naturskydd, exempelvis naturreservat, är det Länsstyrelsens ansvar.  Läs mer om strandskydd

 

Sidan är uppdaterad 2017-05-29