Viltskador

Det händer att rovdjur orsakar skador på tamdjur. Länsstyrelsen arbetar för att förebygga och minimera dessa skador. Om man misstänker att ett av de stora rovdjuren (varg, lo, björn, järv eller kungsörn) angripit tamdjur ska det snarast anmälas till länsstyrelsen eller till någon av besiktningsmännen (se nedan). En besiktning är nödvändig för att eventuell ersättning ska utgå.

I Jönköping står främst lodjur och varg för de angrepp som sker på tamdjur. Främst är det får som drabbas. Samtliga rovdjursangrepp i länet och nationellt sammanställs i Viltskadecenters årliga rapport Viltskadestatistik, som finns på Viltskadecenters hemsida

Till höger finns en kort sammanställning av viltskador under åren 2004 - 2014-06-30.

Åtgärder vid skador orsakade av rovdjur

Alla skador som misstänks vara orsakade av stora rovdjur ska omedelbart anmälas till länsstyrelsen och besiktigas av länsstyrelsens besiktningsmän. Det går också bra att anmäla skadan direkt till någon av besiktningsmännen, för kontakt se lista till höger. Tänk på att anmäla så snart skadan upptäckts, sommartid förändras förutsättningarna snabbt när det gäller att ta reda på orsaken till skadorna. För att i möjligaste mån underlätta arbetet för besiktningsmännen låt de döda tamdjuren ligga kvar på fyndplatsen. Viktig information kan gå förlorad om djuret flyttas. Täck gärna över djuren med en presenning eller liknande. Beslut om ersättning för skadan grundar sig till stor del på besiktningsmannens utlåtande.

Besiktningsmannen har mycket goda kunskaper i att bedöma skador och kan ge råd om akutåtgärder eller hjälpa dig att fylla i en blankett för ansökan om ersättning för skadade eller dödade djur. En besiktning utförd av en besiktningsman är alltid kostnadsfri.

På Viltskadecenters hemsida finns mer information och rekommendationer till dig som har drabbats av rovdjursangrepp på tamdjur: www.viltskadecenter.se.

Akutåtgärder

När ett angrepp konstaterats genom besiktning kan djurägare få låna material för att minska risken för nya angrepp. Risken för att rovdjuret som orsakat skadan ska komma tillbaka till samma plats är stor de närmsta dagarna efter det första angreppet. Därför är det viktigt att vidta akuta åtgärder. Länsstyrelsen lånar ut elnät, lapptyg eller radioapparater som kan utgöra en störning i hagen.

Ersättning för skador

Huvudinriktningen i det svenska viltskadesystemet är att i första hand ge tamdjursägare bidrag till förebyggande åtgärder mot viltskador, i stället för att ersätta viltskador. Men för skador som är svåra att förutse är det möjligt att få ersättning. I södra Sverige är det fortfarande relativt svårt att förutse var skador kan uppkomma, därför är Länsstyrelsen generösa med att lämna ersättning för viltskador orsakade av stora rovdjur. Länsstyrelsen får årligen viltskademedel för att lämna sådan ersättning.  

Du ansöker om ersättning genom att skicka in en ansökningsblankett till Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping.    

Till höger kan du ladda ner den blankett du behöver. Du kan också beställa blanketten från länsstyrelsen på telefonnummer 010-223 63 68.

 Besiktningsmän

Bo Adolfsson, besiktningsman och rovdjursspårare:
070-549 80 61

Anders Gunnarsson, besiktningsman och rovdjursspårare:
070-290 89 08

Sten Johansson, besiktningsman och rovdjursspårare:
070-867 28 20

Göran Hansson, besiktningsman och rovdjursspårare:
070-928 62 92