Jakt på stora rovdjur

Jakt på stora rovdjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt. I Jönköpings län beslutar länsstyrelsen om skyddsjakt på lodjur och varg. Skyddsjakten gäller på enstaka skadegörande individer av lodjur och varg. Länsstyrelsen har också till uppgift att motverka och förebygga jaktbrott. Licensjakt kan tas i bruk först då rovdjursstammarna nått miniminivån för hela det förvaltningsområdet (det södra förvaltningsområdet för Jönköpings läns del).

Skyddsjakt på stora rovdjur i Jönköpings län

Skyddsjakt är ett sätt att förebygga skador som viltet kan orsaka, och kan tillåtas under vissa förutsättningar på en viss art trots att jakt inte annars är tillåten på den aktuella djurarten. Skyddsjakt på rovdjur går vanligen ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig, t ex ett lodjur som gör upprepade angrepp på tamdjur inom ett begränsat område.

Skyddsjakt på enskilds initiativ - § 28 Jaktförordningen

Tamdjursägare har rätt att skydda sina djur på vissa villkor, enligt 28 § jaktförordningen. Sådana händelser ska omgående anmälas till länsstyrelsen. För den som använder sig av 28 § jaktförordningen gäller från 1 juli 2013 följande i Jönköpings län:       

  1. Djurägaren (eller den som verkar på uppdrag av djurägaren) ringer Länsstyrelsens växel 010-223 60 00 (vardagar mellan klockan 08.00-16.00). Övrig tid samt under helger och lediga dagar ringer du SOS Alarm på telefonnummer 08-4542027 för att sedan bli kopplad till Länsstyrelsen i Jönköpings län.
  2. Länsstyrelsen skickar snarast ut en naturbevakare som gör en bedömning huruvida djurägaren handlat i enlighet med lagen. Finns misstanke om brott går ärendet till polisen.

Avlivning av säkerhetsskäl

Skyddsjakt på ett rovdjur som bedöms vara farligt för människors säkerhet eller på annat sätt orsaka avsevärd skada hanteras i första hand av polismyndigheten, enligt 9 § jaktlagen.

Avlivning av djurskyddskäl

Ett djur får avlivas om det är så skadat eller i sådan belägenhet att det av djurskyddsskäl snarast bör avlivas. Avlivningen kräver inget myndighetsbeslut. Detta enligt 40 b § jaktförordningen.

Illegal jakt

Det händer att rovdjur förföljs och dödas illegalt. Få brott anmäls och ännu färre leder till fällande domar. Länsstyrelsen har, utifrån miljöbalken och jaktlagstiftningen, till uppgift att motverka och förebygga jaktbrott. För att göra detta samarbetar länsstyrelsen med polisen när det kommer till tillsyn och misstanke om illegalt dödande av stora rovdjur.

 Vidare läsning