Förebyggande åtgärder

Grundprincipen i det svenska viltskadesystemet är att viltskador ska förebyggas, i första hand genom jakt. Vissa djurarter är dock fredade på grund av att de bedöms vara för få i antal eller på annat sätt sårbara eller hotade. Dit hör bland annat björn, järv, kungsörn, lo och varg. Viltskador orsakade av stora rovdjuren ska därför om möjligt förebyggas med andra metoder än jakt.  

Det finns dokumenterat effektiva förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp på tamdjur. Det vanligaste sättet att skydda tamdjur är att sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Ett rovdjursavvisande stängsel är ett 5-trådigt elstängsel alternativt vanligt fårnät kompletterat med två eltrådar. Dessa stängsel har visat sig vara ett effektivt skydd, förutsatt att de är väl underhållna samt har satts upp enligt de villkor och anvisningar som länsstyrelsen ger. Det finns dock ingen åtgärd som är effektiv på alla platser och i alla situationer.

Akutåtgärder

Risken för att rovdjuret som orsakat en skada ska komma tillbaka till samma plats (gäller även närområdet) är stor de närmsta dagarna efter det första angreppet. Därför är det viktigt att vidta akuta åtgärder.En viktig åtgärd när ett rovdjursangrepp inträffat är att försöka öka tillsynen av sina djur, det kan t ex vara att flytta dem närmre bebyggelse eller att se till att den mänskliga närvaron ökar. För att förstärka akutåtgärderna, eller om det inte är möjligt med ökad tillsyn, kan djurägare få låna material av länsstyrelsen för att minska risken för nya angrepp. Materialet består av elnät, lapptyg eller radioapparater som får stå på och utgöra en störning i hagen. 

Information om skadeförebyggande åtgärder finns även på Viltskadecenters hemsida

Djur som går i hagar med sjöar och vattendrag som avgränsning kan skyddas med hjälp av särskilda åtgärder som är framtagna att fungera i vatten. Länsstyrelsen har tillgång till lapptyg för vatten som kan lånas ut för att förhindra ytterligare angrepp. Här nedan presenteras två varianter av åtgärder för att skydda tamdjur som betar intill vatten.

Stängsel mot rovdjur

Du kan söka stöd för stängsel mot rovdjur om du bor i ett område där det finns risk för angrepp av rovdjur. Syftet med ersättningen är att skapa förutsättningar för fortsatt betesdrift på slåtterängar, betesmarker eller betesvall genom att minska risken för att tamdjur angrips.

Vad kan jag få stöd för?

I Jönköpings län kan du söka ersättning för permanent stängsel mot rovdjur där angrepp av varg kan vara ett problem för dig. Stödet ingår i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och ersättning utgår med 50 kronor per löpmeter. Gäller endast blocklagd mark. Du kan inte få ersättning för stängsel som är uppsatt innan du har sökt och blivit beviljad stöd.
Läs mer om stöd till stängsel mot rovdjur 

Om du vill ansöka om stängsel på icke blocklagd mark ansöker du istället via denna blankett från Viltskadecenter:

Ansökan om bidrag för förebyggande av viltskada

Skicka ansökan till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Villkor

Djurägare som har fått ersättning till permanent rovdjursstängsel förbinder sig att underhålla detta i 5 år från det att stängslet är uppsatt och godkänt av Länsstyrelsen.

Börja med att kontakta Länsstyrelsen!

Innan du börjar ska du alltid kontakta Länsstyrelsen. Du får inte påbörja din insats förrän du har fått ett skriftligt förhandsbesked från Länsstyrelsen där det framgår att du får börja. Gör du inte det finns det risk att du inte kan få någon ersättning. Länsstyrelsen kan också ge dig mer detaljerad information om bestämmelserna.