Jakttider och rekommendationer

Länsstyrelsen beslutar i enlighet med de inriktningsbeslut som fattades av länets viltförvaltningsdelegation den 2 juni, med stöd av 33 § jaktlagen (1987:259,  3 a § och 52 b § jaktförordningen (1987:905) samt
33 § Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om administration av jakt efter älg m.m. (NFS 2011:7), följande:

Jakttider

Älgskötselområden: 9 oktober 2017 t.o.m. den 31 januari 2018.

Licensområden: 9 oktober 2017 t.o.m. den 31 januari 2018.

Oregistrerade kalvområden: 9 oktober 2017 t.o.m. den 11 oktober 2017.

Föreskrift

Länsstyrelsen kan i tilldelningsbeslut föreskriva att licensområde endast får fälla vuxen älg av visst kön eller ett antal vuxna älgar av visst kön (könskvotering).  

Älgavgift

Älgavgiften (fällavgiften) ska vara 750 kronor för vuxen älg och 100 kronor för årskalv.

Övergripande rekommendationer

Älgstammen ska vara väl sammansatt, detta innebär att älgstammen efter jakt har en hög medelålder och en god könsfördelning, och att den är i balans med betestillgången.

För att uppnå detta ska förvaltningen vara faktabaserad och ske i god samverkan mellan berörda parter. Avskjutningen anpassas efter de lokala förutsättningarna. Förvaltningen ska även ta hänsyn till andra samhällsintressen som bland annat trafik, biologisk mångfald och landsbygdsutveckling.

Utöver ovanstående bör målsättningen vara att samarbeta och förvalta älgstammen över större områden.

Riktade rekommendationer jaktåret 2017/2018

För att målsättningen ska uppnås krävs att älgstammen regleras med bibehållen kvalitet genom att uppnå en lämplig fördelning i avskjutningen. Därför bör avskjutningsreglerna anpassas på följande sätt:

  • Hondjursavskjutningen ska vara minst 50 % av vuxna fällda älgar. I områden där älgstammen bedöms vara för stor bör vuxenavskjutningen huvudsakligen inriktas på hondjur.
  • 100 % nyttjandegrad ska eftersträvas. 
  • Kalvavskjutningen ska vara minst 60 % av total avskjutning.
  • Påbörja kalvavskjutningen från första jaktdagen.
  • På delområde mindre än 300 hektar bör endast årskalv fällas.
  • Jakten planeras så att avskjutningsmålet är uppnått till den 31 december.
  • Perioden 1 januari till och med 31 januari bör endast användas för riktad jakt i områden med hårt betestryck och/eller risk för älgbetesskador.

Länsstyrelsen kommer att kvotera tilldelningen av vuxna tjurar och hondjur för licensområden som inte följer rekommendationerna.

Sidan är uppdaterad 2017-06-21