Jakt efter älg

Älgko med kalvar

Älgko med kalvar Foto: Tore Fagernäs

Riksdagen beslutade i december 2010 om en ny älgförvaltning som möjliggör jakt inom större älgförvaltningsområden. Älgförvaltningsområdena ska i stort sett omfatta egna älgstammar. Samtidigt ska reglerna för de nuvarande mindre licensområdena förenklas. Beslutet ska bland annat förenkla administrationen av älgjakt och skapa en bättre överblick över älgförvaltningen. Beslutet ska också begränsa skador av älg på gröda och skog samt riskerna för trafikolyckor orsakade av älg. De nya bestämmelserna började gälla från den 1 januari 2012.  

Ytterligare information finns i de länkade dokumenten under rubriken ”Beslut älgförvaltningsområden” i högerspalten.

Den nya älgförvaltningssystemet

I december 2010 beslutade riksdagen att ett nytt älgförvaltningssystem skulle införas från och med älgjakten 2012. Det nya systemet beskrivs här övergripande.  

Älgförvaltningsområden

Beslut om att indela länet i älgförvaltningsområden fattades i januari 2012. Områdena följer naturliga barriärer för älgen. För varje område har Länsstyrelsen utsett en älgförvaltningsgrupp bestående av tre företrädare för markägarna och tre företrädare för jägarna, efter förslag från berörda organisationer. En av markägarföreträdarna är utsedd som ordförande. Gruppen utses för en tid om tre år och ledamöterna får ett årligt arvode.  

Älgförvaltningsgruppens ansvar blir att samordna älgförvaltningen inom området. I det ingår att samordna statistik och verka för att inventeringar genomförs och ansvara för sammanställning och analys av dessa. Gruppen ska sedan med stöd av underlaget beräkna mål för älgstammen i området och nödvändig avskjutning som formuleras i en förvaltningsplan. Planen är viktig för att målet om en älgstam i balans med betesresurserna ska uppnås på lång sikt. Planen ska också ha sin grund i en omfattande dialog med älgskötselområdena som ingår i älgförvaltningsområdet.  

Älgförvaltningsgruppen ska granska älgskötselområdenas skötselplaner, samt inom älgförvaltningsområdet föreslå den minsta areal som krävs för att få fälla en årskalv respektive en vuxen älg inom licensområden.  

Älgförvaltningsgruppen ska årligen, samt en gång under jaktperioden, följa upp målen för älgförvaltningsområdet.  

Älgskötselområden

Det finns två typer av älgjaktsområden, älgskötselområde och licensområde. Samverkan inom älgskötselområden är stommen i det nya älgförvaltningssystemet. Kravet på älgskötselområden är de är så stora att de medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar per år.

Samverkan inom dessa är frivillig. Älgskötselområdena fungerar i princip som tidigare men med en tydligare inriktning på en mer praktiskt samverkan. Älgskötselområdena ska ha en arrondering så att de i princip är sammanhängande och i huvudsak omfattar samma älgstam. De bör därför i hög grad harmonisera med gränserna för älgförvaltningsområdena, men en väl fungerande samverkan bör inte splittras trots att ett älgskötselområde skärs av en gräns för ett älgförvaltningsområde.  

En skötselplan ska finnas för varje älgskötselområde och denna ska stå i harmoni med älgförvaltningsområdets plan. Jakträttshavarna förutsätts bidra med kunskap genom inventering och rapportering. Ett årligt samråd inom området ska ske.  

Länsstyrelsen ser vid behov över gränserna för befintliga älgskötselområden i Jönköpings län.

Jakt utanför älgskötselområdena

Om ett område medger en avskjutning om minst en älg om året, d v s antingen ett vuxet djur eller en älgkalv, kan det registreras som ett licensområde genom beslut av länsstyrelsen.

Det styr sedan tilldelningen i de enskilda licensområdena. För jaktmark som inte är registrerad som älgskötselområde eller licensområde gäller att endast älgkalv får jagas. Jakttiden är begränsad till 5 dagar eller den kortare tid som Länsstyrelsen bestämmer.    

Avgifter

Ansökningsavgiften för registrering/ändring av älgjaktsområden är 2 300 kr. För anslutning av tidigare registrerade licensområden till älgskötselområden utgår ingen registreringsavgift. Avgiften sätts in på Länsstyrelsens bankgiro 5206-5877.

Ange vid betalning "Registrering älgjaktområde" samt sökandens namn och älgjaktområdets registreringsnummer (registreringsnummer anges inte vid nyregistrering).

Mer information finns via länkarna till höger.