Aktuell jakt- och viltinformation

På den här sidan kan du se nyheter och information inom klövviltsförvaltningen i Jönköpings län och de älgförvaltningsområden som ingår i länet.

Här publiceras nyheter inom klövviltsförvaltningen och informationsbrev som skickas ut till bland annat länets registrerade älgjaktsområden.

2018

Älgjaktens slutdatum fastställt i dom

Beslutet med älgjakttider för älgjaktområden i Jönköpings län för jaktåret 2017/2018 överklagades till förvaltningsrätten i Jönköping. Förvaltningsrätten har nu meddelat dom i ärendet.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Det innebär Länsstyrelsens beslut om jakttider för älgjakt jaktåret 2017/2018 står fast. Domen fastställer jakttiden. Länsstyrelsen meddelar om domen ändras vid eventuell överprövning och dom i högre instans.

Älgjakten avslutas den 31 januari 2018 för både licensområden och älgskötselområden inom älgförvaltningsområde som administreras av Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Här kan du läsa jaktbesluten

 

2017

2017-12-15 Rapport från årets pågående älgjakt                   

Hittills under älgjakten har det rapporterats cirka 2400 fällda älgar. Älgobsen visar att älgstammens storlek är relativt oförändrad jämfört med förra året.

Information om pågående älgjakt 2017 V50.pdf

2017-08-29 Information inför älgjakten jaktåret 2017/2018

Information inför älgjakten jaktåret 2017/2018 till samtliga älgjaktområden inom älgförvaltningsområde i Jönköpings län.

Jakttid och rekommendationer är ändrade för att målen i länets övergripande älgförvaltningsplan ska kunna uppnås. Älgjakttiden är avkortad och får som längst bedrivas till den 31 januari. Rekommendationen är också att avskjutningsmålen ska uppnås innan årsskiftet. Januari användas för riktad jakt i områden med hårt betestryck och/eller risk för älgbetesskador.

Beslutet om jakttid 2017/2018 är dock överklagat och prövas just nu av Förvaltningsrätten i Jönköping.

Informationsbrev inför älgjakten jaktåret 2017-2018 

Länsstyrelsen har också beslutat tilldelningen för licensområden i länet:

Tilldelning och avskjutningsmål

 

2017-06-21 Älgjaktsbeslut och inventeringsresultat

Beslut älgjakten 2017/2018

Viltförvaltningsdelegationen beslutade den 2 juni om jakttider, föreskrifter och rekommendationer för älgjakten 2017/2018. Länsstyrelsen har därefter fastställt årets älgjaktbeslut där även fällavgiften bestäms. Fällavgiften beslutades enligt den budget som bestämdes på Viltförvaltningsdelegationens möte i november 2016. Läs beslutet , se Jakttider och rekommendationer.

Beslutet innebär i korthet att älgjakten startar måndagen den 9 oktober och avslutas den 31 januari 2018 för licensområden och älgskötselområden. På oregistrerad mark får älgjakt efter årskalvar bedrivas under de tre första älgjaktdagarna. Fällavgiften är samma som jaktåret 2016/2017, 750 kr för vuxen älg och 100 kr för kalvar. Rekommendationerna inriktas på att vi ska nå avskjutningsmålen till den 31 december. Jakten inriktas så att vi når målen i länets förvaltningsplan för älg, se Älgförvaltningsplan. Målet är att älgstammen ska vara väl sammansatt, detta innebär att älgstammen efter jakt har en hög medelålder och en god könsfördelning, och att den är i balans med betestillgången.

Utveckling och skäl för en kortare älgjakt

Älgstammen har de senaste åren minskats i syfte att uppnå de beslutade nivåerna enligt älgförvaltningsplanerna i länets åtta älgförvaltningsområden. Mer information om älgstammens utveckling finns på hemsidan, se Älginventering. Länet är nu i en fas där älgstammens minskats och delvis är i balans med de beslutade målen i älgförvaltningsplanerna. Skadorna på skog har minskat i de älgförvaltningsområden som inventerades i den senaste älgskadeinventeringen, se ÄBIN och foderprognos. Trots att skadorna minskats är det flera mål, i synnerhet konkurrensstatus RASE (rönn, asp, sälg och ek) som inte är uppnådda. Förvaltningen intrikats allt mer på att nå kvalitetsmålen som beslutats i länets förvaltningsplan för älg. Detta främst genom att minska det hårda betestrycket i ungskog och förbättra älgstammens kvalité.

Årets älgjaktbeslut innebär en mer koncentrerad älgjakt där jakten huvudsakligen genomförs på hösten. Vidare undviks situationer där hundar förföljer klövvilt som inte är tillåtna för jakt med hund efter den 31 januari. Älgen och övriga klövviltsarter utsätts då inte för risk för extra påfrestningar under senvintern. Därmed ges klövviltet bästa förutsättningar att snabbt komma i god kondition när vegetationsperioden börjar, vilket ger goda förutsättningar för en hög överlevnad och god reproduktionsförmåga.

Inventeringsresultat

Vid analys av älgstammen utgår vi från de inventeringsmetoder som är fastställda i älgförvaltningssystemet som infördes 2012. Metoderna finns beskrivna på SLU;s hemsida SLU älgförvaltning och hos Skogsstyrelsen ÄBIN och andra skogliga betesinventeringar

 

Vid inventering av älgstammens utveckling och sammansättning använder vi oss av avskjutningsstatistik, Älgobs, spillningsinventering, viltolyckor med älg samt så kallade biodata som slaktvikter och ålder på de fällda älgarna. Den mesta statistiken finns tillgänglig på www.älgdata.se . Länets spillningsinventering och sammanställning av de viktigaste inventeringsresultaten är samlade på hemsidan, se Älginventering.

Hur utvecklas älgstammen

Efter den avslutade älgjakten har vi gjorde en uppföljning av avskjutningsdata och älgobs. Underlaget har nu kompletterats med inventeringsresultaten från årets spillningsinventering och ÄBIN-älgskadeinventering. Analysen stärker bilden av att trenden med en minskande älgstam de senaste åren är bruten älgstammen. De färska skadorna i de inventerade ungskogarna är lägre men betestrycket av klövvilt är fortfarande högt, vilket gör att RASE (Rönn, Asp, Sälg och Ek) har svårt att utveckla trädbildande stammar. 

Älgstammens storlek och sammansättning varierar lokalt och mellan länets åtta olika älgförvaltningsområden. För läget i respektive älgförvaltningsområde, se statistiken i www.älgdata.se och i sammanställningen som finns på sidan Älginventering.

 

2017-04-24 Uppföljning avskjutning älg

Älgjakten avslutades den 28 februari och Länsstyrelsen har nu fått in rapporteringen av de älgar som fälldes under hösten och vinterns jakt. Läs hela nyheten

2016

2016-12-12 Rapport från årets pågående älgjakt                    

 
Hittills under älgjakten har det rapporterats cirka 2200 fällda älgar. Älgobsen visar att älgstammen förmodligen ökar igen. Läs hela nyheten
 
2016-10-05 Älgjakten startar måndagen den 10 oktober
 
För många är hösten förknippad med älgjakt. I Jönköpings län drar älgjakten igång måndagen den 10 oktober. Läs hela nyheten här

2016-10-04  Hur når vi målen i älgförvaltnignen? En inspirationskväll om hu vi kan förvalta älgstammen.

Välkommen till ett öppet möte och en ispirationskväll om älgförvalningen. Syftet är att ge fakta och kunskap om älgens levnadsbetingelser och reproduktion. Det är tänkt att kvällen ska ge inspiration och skapa ökad förståelse för hur du som jägare eller markägare kan förvalta älgen och föderresurserna för att nå målen i älgförvaltningen. Läs mer

 

2016-08-24 - Nyhetsbrev inför älgjakten jaktåret 2016/2017

En ny älgförvaltningsplan har tagits fram för länet. Målet är en väl sammansatt älgstam i balans med betestillgången.

Jakttider, föreskrifter och rekommendationer är anpassade så att målen i länets nya övergripande älgförvaltningsplan ska uppnås. Principen är att avskjutningsmålen ska uppnås innan årsskiftet. Perioden januari-februari användas för riktad jakt i områden med hårt betestryck och/eller risk för älgbetesskador.

Fällavgiften för kalv har sänkts till 100 kronor. För att kunna följa upp älgjakten i länets älgförvaltningsområden och minska kostnaderna är det viktigt att rapporteringen sköts korrekt och i rätt tid.

Liksom förra året tillämpar vi kvotering av vuxna djur i tilldelningen till vissa licensområden enligt de förslag som tagits fram av älgförvaltningsgrupperna.

Systemet med besiktningsmän för otjänliga älgar har varit igång ett år. Erfarenheten är att är att Länsstyrelsen får in bra underlag för beslut om befrielse från fällavgift.

Läs hela nyhetsbrevet med mer information.

2015

2015-12-15 - Gränsen för älgförvaltningsområde 8 har justerats efter omprövning av beslutet från den 10 februari 2015. Den nya gränsdragningen som är en anpassning till de registrerade älgjaktsområdens gränser har fastställts av Länsstyrelsen efter samråd med berörda älgjaktsområden, älgförvaltningsgrupper och länsstyrelserna i Jönköpings och Västra Götalands län. Den nya gränsdragningen innebär en mindre justering av gränsen efter att fastigheter som tidigare ingått licensområde i Västra Götalands län registrerats till Hökensås Älgskötselområde inom älgförvaltningsområde 8 i Jönköpings län. 

Ändring av älgförvaltningsområde 8 mot Västra Götalands län

 

 

2015-12-02 – Information om pågående älgjakten och rapportering. Rapporteringen visar på en minskande avskjutning hittills under älgjakten, vilket gör att avskjutningsmålet för länet endast uppnåtts till drygt 55 procent av den planerade avskjutningen på 3610 älgar. Länsstyrelsen lämnar därför följande rekommendationer för den fortsatta älgjakten:

  • Eftersträva att nå en så hög kalvandel i avskjutningen som möjligt
  • Fäll fler hondjur och kalvar i områden där det är förtätningar i populationen och som annars riskerar betydande skogsskador
  • Iakttag försiktighet med fortsatt avskjutning av tjur eftersom tjurandelen annars blir för låg i älgstammen. 
  • Många tjurar, framförallt äldre individer, har sen några veckor tillbaka börjat fälla hornen. Ofta har de sparats under den inledande jaktperioden för att utvecklas vidare. Var därför extra uppmärksamma så att de inte förväxlas med hondjur under den fortsatta jakten.

 Ta del av mer information om den pågående älgjakten