Vilthägn

Bild: älg i hägn. Foto: Smålandsbilder.

Att sätta upp vilthägn

För att sätta upp vilthägn på områden där allmänheten får färdas fritt krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt 12 kapitlet 11 § miljöbalken (SFS 1998:808). Länsstyrelsen prövar lokaliseringens lämplighet med hänsyn till bland annat påverkan på natur- och kulturmiljön. Prövningen avser även att förhindra intrång i allemansrätten. Grindar, stättor och andra genomgångar måste finnas, så att hägnet kan skötas rationellt, men också så att allmänhetens tillträde underlättas. Tillstånd till vilthägn inom ett strandskyddsområde får meddelas endast om det finns särskilda skäl. För länsstyrelsens prövning enligt 12 kapitlet 11 § miljöbalken tas ut en avgift, som ska betalas i samband med att ansökan skickas in. Den nu gällande avgiften är 5700 kr.
Från och med den 1 maj 2003 krävs även att vilthägn förprövas i enlighet med 5 § djurskyddsförordningen (1988:539). Vid förprövningen skall hägnet bedömas ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Förprövningen görs av länsstyrelsen.

Att hålla djur i hägn

För att hålla djur i hägnet krävs även tillstånd enligt 41a § jaktförordningen (SFS 1987:905). Närmare föreskrifter om vilka djur som får hållas i hägn och hur vilthägn ska utformas finns i Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar med mera för att förebygga skador av hare (NFS 2002:20). Tillstånd enligt jaktförordningen får inte ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar. Endast djur som fötts upp i fångenskap får hållas i hägn (3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om vilthägn med mera samt 12 a § jaktförordningen). I jaktlagstiftningen finns även andra bestämmelser som gäller vilthägn. Enligt 8 § jaktförordningen får i ett vilthägn, som uppfyller de krav som Naturvårdsverket har föreskrivit, djur av den viltart som hägnet är avsett för jagas, trots bestämmelserna om fredning. Enligt 41 § jaktförordningen får vilt inte sättas ut i frihet om inte annat följer av 12 a § samma förordning.

Förbud mot förvaring av vissa levande djur

Enligt 23 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att förvara eller transportera levande fåglar och ägg med embryo av arter som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium samt levande djur och växter av vissa särskilt skyddsvärda arter som anges i bilagan till förordningen. Vissa generella undantag från förbudet finns i  28 § samma förordning. Statens jordbruksverk får medge undantag från bestämmelserna i 23 § för viss sådan förvaring eller transport som avser naturvårds-, forsknings- eller undervisningsändamål (32 §). Förvar av fasan, rapphöna och gräsand omfattas inte av förbudet i 23 § (28 §).

Förevisning med mera av djur

En anläggning (till exempel ett hägn) för offentlig förevisning av djur ska godkännas av Länsstyrelsen enligt 37 § djurskyddsförordningen (SFS 1988:539) innan den får tas i bruk. Bland annat ställs krav på att en veterinär och en zoolog knyts till anläggningen och att föreståndaren som ansvarar för djurhållningen och djurskyddet skall ha lämplig kompetens. Bestämmelser om innehåll i ansökan om godkännande med mera finns i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djurhållning i djurparker med mera (DFS 2004:19).

Enligt 40 § artskyddsförordningen (2007:845) krävs tillstånd av länsstyrelsen för att i en djurpark förevisa djur av vilda arter. Med djurpark avses då permanenta anläggningar där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år. Cirkusar och djuraffärer anses inte som djurparker.

Enligt 44 § artskyddsförordningen krävs anmälan till länsstyrelsen för att mot betalning eller annars yrkesmässigt för allmänheten förevisa till exempel fåglar och vissa levande djur (bland annat levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige).

I artskyddsförordningen finns även bestämmelser om handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd. Ytterligare bestämmelser om artskydd finns bland annat i Naturvårdsverkets föreskrifter om artskydd (NFS 1999:7).

Djurskyddsbestämmelser

Djur i hägn omfattas av djurskyddslagens (SFS 1988:534) och djurskyddsförordningens (SFS 1988:539) bestämmelser. Jordbruksverket har utfärdat särskilda föreskrifter om djurhållning av dovhjort och kronhjort i vilthägn. Det finns även bestämmelser om hur och när djuren får transporteras. Jordbruksverket har även utfärdat föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning, och försäljning med mera av djur avsedda för sällskap och hobby. Där finns särskilda bestämmelser för hur olika djurslag ska hållas. Om bestämmelser saknas för det djurslag man avser att hålla i hägnet krävs särskilda instruktioner som Jordbruksverket meddelar i varje enskilt fall. Viltfångade djur får normalt inte hållas för sällskap och hobby.

Livsmedelsverkets bestämmelser

Även livsmedelsverkets bestämmelser gäller för vilthägn. Dessa regler behandlar bland annat hur kött ska hanteras, krav på slakterier med mera.

Import av djur

Vid import av djur gäller särskilda bestämmelser och tillstånd krävs från Jordbruksverket.

 

Sidan är genomgången 2017-04-25

 

Vidare läsning

Information om gällande djurskydds- och livsmedelsbestämmelser kan även lämnas av kommunernas miljökontor.

Naturvårdsverket

Jordbruksverket

Livsmedelsverket