Viltförvaltning

I förarbetena till nuvarande jaktlagstiftning anges några grundläggande principer som beskriver samhällets syn på jakten och viltvården.

Här sägs bland annat att viltvården bör inriktas mot att bevara livskraftiga viltstammar av hög kvalitet. Det är av grundläggande betydelse för arternas bevarande att bestånden av varje art omfattar ett så stort individantal att en genetisk variation inom arten är säkerställd. När arterna förekommer i tillräckligt starka stammar måste det bli fråga om en intresseavvägning. Storleken på stammarna bör då anpassas efter tillgången på föda, de areella näringarnas krav och behovet av säkerhet i trafiken.

Skador av viltet skall i första hand motverkas genom begränsning av viltstammarna och andra förebyggande åtgärder. Markägare, jägare och ansvariga myndigheter skall se till att balans uppnås mellan viltstammarnas storlek och intresset av att minska de skador som viltet åstadkommer. En lokal samverkan i jakt- och viltvårdsfrågor spelar här en viktig roll. Frågan om ersättning för skador av vilt eller bidrag till förebyggande av sådana skador blir aktuellt endast då det p g a viltbeståndens ringa storlek eller av annat skäl är olämpligt eller omöjligt att bedriva en effektiv skyddsjakt och det ej heller finns någon annan lämplig lösning. Dessutom bör det vara uppenbart oskäligt att den skadelidande själv svarar för kostnaderna.

Viltskador

Från och med år 1995 gäller grundprincipen att viltskador ska förebyggas.

För skadeförebyggande åtgärder kan man få ekonomiskt bidrag. Den som råkar ut för sådana viltskador som man inte kan skydda sig mot kan få ersättning. Om dina tamdjur (till exempel får och nöt) råkar ut för viltskada som misstänks vara orsakad av ett rovdjur (varg, björn, lo, kungsörn), var vänlig och kontakta Länsstyrelsen eller någon av besiktningsmännen. För att få ersättning måste tamdjuret besiktigas. Besiktningen är kostnadsfri. Besiktningsmännen kan kontaktas även på kvällar och helger.

 Besiktningsmän

Bo Adolfsson
Telefon: 070-549 80 61
(sydvästra och södra länet),

Anders Gunnarsson
Telefon: 070-290 89 08
(östra, norra och centrala länet)

Sten Johansson
Telefon: 070-867 28 20
(norra och centrala länet), 

Göran Hansson
Telefon: 0709-28 62 92
(norra och centrala länet)