Skyddsjakt

De möjligheter till skyddsjakt - utan särskilt tillstånd - som de allmänna jakttiderna ger, skall naturligtvis utnyttjas i första hand. Dessa ”jakttider” är uppdelade på dels vad vi vanligtvis menar med ”allmän jakttid”, dels rätt till skyddsjakt vissa tider under vissa villkor. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas att skyddsjakt på grågäss bara får bedrivas när de ”uppträder vid odlade fält”.

En tredje möjlighet är att ansöka hos Länsstyrelsen om tillstånd till skyddsjakt. Enligt jaktförordningen får Länsstyrelsen ge tillstånd till jakt efter annars fredade djur om det behövs för att hindra avsevärda skador eller olägenheter. Denna rätt gäller dock inte de fyra stora rovdjuren samt säl och örn. Skyddsjakt på dessa kan däremot sökas hos Naturvårdsverket.

Tillstånd får lämnas


  • av hänsyn till människors hälsa och säkerhet
  • av hänsyn till trafik- eller flygsäkerheten
  • för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom
  • för att skydda värdefull flora eller fauna och bevara livsmiljöer

Skyddsjakten får bara bedrivas om det resultat som eftersträvas med jakten inte kan uppnås på något annat tillfredsställande sätt.

Jakt som en förutsättning för skadeersättning

En konsekvens av dessa regler i kombination med vad som gäller i fråga om bidrag och ersättning för viltskada torde bli att sådana bidrag och ersättningar i princip bara lämnas när det gäller skador som orsakas av viltarter med så hög skyddsstatus att skyddsjakt inte är tänkbar eller om jakten inte har tillräcklig skadeförebyggande effekt. Även andra möjligheter till skadeförebyggande åtgärder bör naturligtvis ha utnyttjats.