Trevliga besöksmål

Här har vi valt ut några "guldkorn" från naturen i Jönköping län som är väl värda ett besök.

Förslag på fina ängs- och hagmarksreservat

I Björkenäs finner du lätt ro i den vackra naturen. Reservatet omfattar ett ekrikt, varierat odlingslandskap, som vintertid förvandlas till en omväxlande skidterräng. Sommartid är det kanske badplatserna som lockar mest. Passa också på att njuta av solnedgången från någon av utsiktspunkterna!

Lövängen i Rusarebo ligger alldeles invid stranden på till sjön Hindsen. Utsikten över sjön från de högsta partierna är vidsträckt och vacker.

Högakull består av ängsmarker och är rikt på örter och fågelarter. Ett mysigt resmål en varm vår- eller försommardag.

I Högarps by stannade tiden på 1950-talet. Det är ett kulturreservat där byn är omgiven av åkrar, ängar och hagmarker. Här får du en känsla av livet förr i tiden. 

Gärahovs storäng är en av länets finaste och artrikaste ängar. Domarringen och stensättningarna som finns i anslutning till ängen härrör från äldre järnålder. Passa på att besöka Byarums hembygdsgård.

Halvön Ettö ligger vid Isabergs fot och är omgiven av Algustorpasjön. Här går betesdjur på ängarna. Ta med picknick-korgen och njut av ängar, stränder och björkhagar.

Förslag på fina tallskogsreservat

Ryfors gammelskog är en urskogslik barrskog. De gamla trädstammarna reser sig som pelare mot himlen och känslan av trollskog är stark. Det är lätt att ta sig fram i skogen längs de väl upptrampade stigarna och det finns en slinga som är anpassad för rullstolar.

Bottnaryds urskog är en gammal barrskog, märkt av ålder och vind. Martallarna är grova och vridna. Torra och omkullfallna träd ligger orörda och berättar om hur de en gång besegrats av vädrets makter.

Hökensås är en Sveriges största sand- och grusavlagringar. Landskapets är format av den senaste istidens härjningar. Den glesa tallskogen och det stora antalet sjöar gör området populärt för friluftslivet. Här finns strövstigar, motionsspår, bryggor och fiskemöjligheter med mera.

I forna tider var gamla Holaveden ett tillhåll för rövare. De låg i bakhåll i den branta och blockiga terrängen och överföll handelsresande på vägarna. Holavedens urskog ger idag besökaren en liten glimt av hur skogarna i området kan ha sett ut förr.

Stolpaberg är ett tillhåll för svamp- och bärplockare. Sök lyckan i den gamla tall- och granskogen.

Förslag på fina granskogsreservat

Råbyskogen ligger på höjderna vid Skärstad norr om Jönköping. Reservatet är ett ovanligt stort område med gammal barrskog. Här finns bergbranter, stup, kärr, mossar och små gölar. En strövstig finns för att underlätta för besökare.

Sällevadsån rinner fram i en dalgång omgiven av naturskogliknande granskog som sköter sig själv.  Här bor dag- och forsslända, elritsa, flodpärlmussla, strömstare och utter.

Ströva runt bland Eskilstorps ormgranar. Omrgranarna har ett märkligt utseende med färre och oftast längre grenar än normala granar. Ormgranar finns lite varstans, men det är ovanligt med hela bestånd. I Eskilstorp finns ett hundratal ormgranar. Den äldsta granen är cirka 150 år!

Hatten bjuder på gammal granskog med inslag av tall och lövträd. Området är varierat med höjder, branter, raviner och våtmarker. En markerad strövstig leder runt i reservatet.

Förslag på fina lövskogsreservat

Fiskebäck ligger nära Habo samhälle och är ett populärt utflyktsmål på våren när vitsipporna blommar. Reservatet är en igenvuxen gammal löväng som idag består av en frodig ädellövskog med ek, hassel och en mängd andra träslag.

Blåsippekullen i Åminne är väl värt ett besök om våren. Här finns gamla fornåkermarker en hedbokskog med 150-200-åriga träd.

Runt Girabäcken växer idag frodig lövskog. Tidigare har området använts för brytning av sandsten. Nu är området ett fint strövområde

På en kulle vid Kvänsås växer en av våra nordligaste och högst belägna bokskogar. Bokarna i reservatet är gamla och grova. Området är särskilt värt att besökas under april-maj, när olika typer av sippor blommar under den nyutslagna lövgrönskan.

Älmås askskog ingår i ett välbesökt strövområde som sedan länge varit mycket populärt för friluftslivet. Men området har också mindre synliga värden, gömda i de gamla askarnas innanmäten. I askskogen finns så kallade mulmträd, det vill säga gamla träd med ihåliga stammar. Ett paradis för insekter. Ta med förstoringsglaset på besöket.

Strömsberg har en salig blandning av alla Sveriges trädslag (utom fjällbjörk och avenbok). Fågellivet är fantastiskt rikt och det finns gott om rådjur, harar, räv, grävling, älg. Leder och stigar underlättar för besökaren.

Förslag på fina mossar

Store Mosse Nationalpark. En myr som sträcker sig till horisonten med ödemarkskänsla. En fågelsjö för fågelskådaren, men det finns mycket fågel i både sjöar, myr och skog. Här finns alla faciliteter med vandringsleder, utsiktsplatser, fågeltorn och vandrarhem - så att du kan bo mitt i alltihop. Och glöm inte att besöka naturum.

Myrarna kan kallas södra Sveriges sista vildmarker. Dumme mosse har vida kala mossar, glest trädbevuxna kärr, öppna mader och sumpskogar. På den stora och orörda mossen trivs en mängd fåglar, djur, insekter och växter. Välj bland flera vandringsleder.

Komosse tillhör Europas värdefullaste myrområden. Området är så gott som orört av människan. Enklaste sättet att bekanta sig med Komosse är att gå Björnöleden, som tar vandraren tillräckligt långt ut i myrlandskapet för att bjuda på storslagna upplevelser av skönhet, tystnad och ödslighet. Badmöjligheter finns i sjön Trehörningen.

Myrarna Stora och Lilla Fly är två tallbevuxna högmossar, typiska för östra Sverige. Längs den 3 kilometer långa spångade vandringsleden kan du uppleva myrmarkernas många skiftningar och kanske stöta på en trana. Vandringsledens norra del passerar även genom en flera hundra år gammal urskog.

Förslag på fina våtmarker och sjöar

Draven är en slättsjö i ett gammalt kulturlandskap. Den är känd för sitt rika fågelliv och är en viktig häcknings- och rastlokal för en lång rad fåglar. Ett paradis för fågelskådare.

Erstad kärr är en unik flyttfågellokal på norra Visingsö. Särskilt om hösten är Visingsö en viktig rastplats för flyttande fåglar, och ett eldorado för ornitologen.

Fågelsjön Hyllingen ligger i en öppen jordbruksdal. Den grunda och igenväxande sjön är en betydelsefull plats för både rastande och häckande fåglar. Till sjöns rastande fåglar hör sångsvan, brun- och blå kärrhök, skedand och småskrake. Fåglar som häckar i sjön är bland annat storspov, dubbelbeckasin, gulärla och gräshoppsångare.

Sjön Solgen är ett välbesökt friluftsområde. Under vår, sommar och höst nyttjas sjön till allt från bad, kanoting och småbåtstrafik till fiske och sjöfågeljakt. Under vinterhalvåret ligger isen ofta tjock och attraherar både skridskoåkare och isfiskare.

Lite annorlunda besöksmål i naturen

Taberg hör till länets mest kända platser. Utsikten från bergstoppen är magnifik. Förr bröt man malm i berget idag kan man vandra i de gamla gruvgångarna och gå på fladdermussafari.

Slättösand är ett av Sveriges största flygsandfält i inlandet. En slags öken inne i Smålandsskogarna. Följ den markerade stigen till utsiktsplatsen. Insekter som älskar sand upptäcker du på de öppna sandytorna utmed stigen - ta med förstoringsglas. Här finns även en rullstolsanpassad slinga och rastplats under tak.

Skurugata har beskrivits som Sydsveriges mest egendomliga naturfenomen. Mystiken kring platsen har gett upphov till sägner om troll och rövare som härjar mellan bergväggarna. En promenad genom ravinen är en storslagen upplevelse som varmt rekommenderas.

 

 Hitta till naturreservat med hjälp av GPS

Här kan du ladda ner så kallade gpx-filer till GPS:er för att hitta till länets naturreservatsparkeringar i GPS:en.   

Naturreservats parkeringar.gpx