Organiserade friluftsaktiviteter

Organiserat friluftsliv ställer höga krav på den som arrangerar aktiviteten. Hänsyn måste tas till markägare och naturen i det berörda området. I vissa fall krävs samråd med Länsstyrelsen.

Äventyrsturism och annat organiserat friluftsliv, till exempel orientering, mountainbiketävling, ridläger och klättring, är möjligt tack vare allemansrätten. Det är miljöbalken som reglerar kraven på den som använder naturen för organiserad verksamhet.

Aktiviteten bör anpassas för att minska störningar för närboende och djurliv samt minimera slitage på mark och vegetation. Anpassningarna kan innebära att man letar upp lämpliga tältplatser eller ridvägar, eller att aktiviteten inte genomförs under vissa tider på året. Exempelvis kan ridning orsaka stora markskador under en blöt höst, medan klättring kan störa fåglar som under våren och försommaren häckar i miljöer med branta klippor.

Arrangören bör samråda med markägaren och upplysa deltagarna om allemansrättens möjligheter och begränsningar.

Uppstår skador på mark eller vegetation i samband med aktiviteten kan den som ansvarar för aktiviteten bli skadeståndsskyldig.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets sida.

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

Utöver att kontakta berörda markägare gäller skyldighet att göra anmälan för samråd för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön. Exempel på aktiviteter som kan omfattas av samrådsplikten är orienteringstävlingar, ridläger med mera.

En anmälan för samråd är avgiftsfri, och syftar till att skapa en dialog så att försiktighetsmått och anpassningar vidtas för att minimera aktivitetens inverkan på naturmiljön. I sällsynta fall kan verksamheten förbjudas. Om en anmälan inte har gjorts har arrangören bevisbördan för att naturmiljön inte skadats.

Läs mer om samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken här.

 

Sidan är uppdaterad 2017-05-29