Fritidsfiske

Fritidsfisket är betydande inom Jönköpings län. Fritidsfiske består av två delar, sportfiske och husbehovsfiske. Varje år sportfiskar mer än 100 000 länsinvånare. Tillgången på fiskevatten är mycket god, det finns bland annat över 2000 sjöar i länet. I många av länets vatten upplåts fiske till allmänheten. Det finns flera fisketurismföretag som är verksamma inom länet. Det finns även flera sportfiskeklubbar där flera har fungerande tävlingsverksamhet och en fungerande ungdomsverksamhet. Sportfisket har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt som en del av turism- och fritidsnäringen som är viktiga delar av landsbygdsutvecklingen. Mer information om sportfiskemöjligheter hos länets fisketurismföretag finns på visitsmaland.se eller på swedenfishing.com.

Länsstyrelsen arbetar för att främja tillgängligheten till fiske i länets vatten. Detta inkluderar främjande av fysisk tillgänglighet till vatten genom exempelvis sjösättningsramper men även att förbättra information, service och möjligheten att köpa fiskekort på ett enkelt sätt vi internet. Sedan 2016 finns riktade medel för Länsstyrelserna för arbetet med friluftsliv. I och med detta har möjligheten för Länsstyrelsen att arbeta mer aktivt med fritidsfiske och fisketurism ökat och en strategi för hur fritidsfisket och fisketurismen i länet kan utvecklats har tagits fram. Här kan du läsa Strategin.

Fiskarter

Gädda, abborre, gös och signalkräfta är viktiga arter för fritidsfisket i länet. I Vättern är dessutom röding, lax, öring och harr viktiga arter för fritidsfisket. Jönköpings län har flera bra gössjöar. Exempelvis fångades 2014 svenskt rekord på gös i Stora Nätaren. Sik, siklöja, ål och flodkräfta är andra värdefulla fiskarter inom länet även om fritidsfisket efter dessa arter inte är särskilt stort. Flodkräftan är på stark tillbakagång på grund av kräftpest och försurning. Det finns ett stort behov av fiskevård för att bevara och utveckla fisk- och kräftbestånden.

Vättern

Du är välkommen att från strand eller båt meta, pimpla, spinn-, haspel- eller flugfiska i Vättern. Detta handredskapsfiske får fritt bedrivas över hela Vättern. Trollingfiske och dragrodd är tillåtet på allmänt vatten samt på enskilt vatten utanför så kallad öppen strand. Svensk medborgare samt utländsk medborgare stadigvarande bosatt i Sverige får dessutom på allmänt vatten, utan stöd av enskild fiskerätt, fritt husbehovsfiska med sammantaget 6 rörliga redskap per person. Rörliga redskap är exempelvis nät, mjärdar, ryssjor och burar. Detta innefattar även kräftfiske som är tillåtet för allmänheten på allmänt vatten under ett antal helger i slutet av sommaren varje år. Det är din skyldighet som fritidsfiskare att ta reda på gällande fiskeregler – detta hittar du på www.svenskafiskeregler.se. För mer information om fisket i Vättern se webbplatsen om Vättern. Det finns flera guideföretag som genomför guidade fisketurer efter både fisk och kräftor på Vättern.

Övriga vatten

I alla länets vatten förutom Vättern krävs tillstånd från fiskerättsägaren för att få fiska. Fiskerättsägarna är ofta organiserade i fiskevårdsområden som säljer fiskekort. För många sjöar går det att lösa fiskekort elektroniskt via Ifiske.se eller Fiskekort.se. Inom länet finns 214 fiskevårdsområdesföreningar, som omfattar över 500 sjöar med en sammanlagd areal på cirka 95 000 hektar. Omkring 10 000 fastigheter är medlemmar i fiskevårdsområden. Utöver dessa områden finns ett antal vatten i länet som förvaltas av fiskeklubbar som säljer fiskekort för fiske i sina vatten. Detta gäller främst så kallade put-and-take sjöar med regnbåge. Länets turistbyråer kan upplysa om var man kan fiska inom respektive kommun. Ofta har även fiskeredskapsaffärerna bra information om fisket i länet.

På ett fåtal platser i länet finns kräftfiske som upplåts till allmänheten. Från och med 2007 är detta bland annat möjligt i Munksjön och Rocksjön i centrala Jönköping, vid köp av fiskekort se länk.

 

 

Sidan är uppdaterad 2017-09-11

 Content Editor