Fisketillsyn

En fisketillsynsman ska inom sitt tjänstgöringsområde övervaka efterlevnaden av bestämmelser om fiske och fiskevård i fiskelagen, i författningar som har meddelats med stöd av fiskelagen och i EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

För kontroll av efterlevnaden av fiskeregler får fisketillsynsman undersöka fisk, fiskredskap, fisksump och fiskefartyg. Fisketillsynsman får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning om olagligt fiske.

Det finns två typer av fisketillsynsförordnande: tillsyn på allmänt vatten i Vättern och tillsyn på enskilt vatten i övriga vatten. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen i Vättern som utförs av anställd personal. På enskilt vatten i sjöar och vattendrag är det fiskerättsägaren som är uppdragsgivare, men Länsstyrelsen förordnar även dessa tillsynsmän. Det finns ca 500 förordnade tillsynsmän i Jönköpings län. Information om vilka regler som gäller för Vättern finns att läsa under Vätterns webbplats.

Förordnande av fisketillsynsmän  regleras i fiskelagen (SFS 1993:787) och i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling, f d Fiskeriverkets föreskrifter om fisketillsynsmän.

För att få bli fisketillsynsman måste du fyllt 18 år, ha en uppdragsgivare och genomgått utbildning i fisketillsyn. Uppdragsgivare kan till exempel vara ett fiskevårdsområde eller en sportfiskeklubb. I utbildningen får du bland annat lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov. Utbildningen genomförs normalt i form av en studiecirkel. Önskar ni genomföra kursen i cirkelform i din fiskeklubb eller i ditt fiskevårdsområde, kontakta något studieförbund så hjälper dom till. Den kurslitteratur som skall användas vid utbildningen är boken ”Fisketillsyn en handledning för fisketillsynsmän” författare Gunnar Dyhre. Handledningen är utgiven av Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i samarbete med Fiskeriverket. Boken kan beställas hos Sportfiskarna. För dig som gått kursen för mycket länge sedan kan det vara idé att skaffa en uppdaterad handledning och fräscha upp kunskaperna.

Dessutom ska du med hänsyn till laglydnad vara lämplig för uppgiften. Därför hämtar länsstyrelsen utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister. Du samtycker till denna kontroll genom din underskrift på ansökan.

Länsstyrelsen ska vid prövning av din ansökan överväga behovet av fisketillsyn. Förordnande meddelas endast om det finns behov av tillsyn i området. Ett förordnande gäller i högst tre år.

Sidan är uppdaterad 2018-03-22

 Utbildning för fisketillsynsmän

Anmäl er om intresse finns för erat fiskevårdsområde eller sportfiskeklubb att utbilda fler fisketillsynsmän.