Fiske från båt

Länsstyrelsen arbetar för livskraftiga fiskbestånd, en långsiktig och hållbar fiskerinäring samt ett rikt och varierat sport- och fritidsfiske.

Fiskevård stärker fisket

För att återskapa eller bevara livskraftiga fiskbestånd stödjer länsstyrelsen ett stort antal fiskevårdsprojekt. Vi fördelar statliga fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsbidrag samt stödpengar från EU som ska användas till fiskevårdande åtgärder.

Vi prövar ansökningar om tillstånd för att få plantera ut fisk och kräftor. Vi vill förhindra spridning av fisksjukdomar och se till att icke önskvärda arter och stammar av fisk kommer till länets vatten.

Länsstyrelsen samordnar och genomför provfisken för att följa fiskbeståndens utveckling. Dessutom använder vi de möjligheter som finns i lagstiftningen för att skydda fiskens livsmiljö.

Fritidsfisket gynnas av fiskevård

I Sverige finns mycket goda förutsättningar för många olika typer av fritidsfiske, allt från fiske i kringliggande hav och längs kuster till sjöar och vattendrag från söder till norr. Arter som öring, lax, torsk, makrill, röding, harr, abborre, gös och gädda är viktiga arter för detta fiske. Länsstyrelsen har ansvar för den regionala utvecklingen av fritidsfisket och arbetar för goda fiskemöjligheter genom att bilda fiskevårdsområden som säljer fiskekort för sjöar och vattendrag. Genom fiskevård ökar möjligheterna till goda fångster, och länsstyrelsen utser fisketillsynsmän som informerar om fiskeföreskrifterna och ser till att de följs.

Sidan är uppdaterad 2016-11-17

 

 Content Editor

 Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

 

 

I Havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 finns det stöd för fiske, vattenbruk och beredning.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

Lokalt ledd utveckling genom Havs och fiskeriprogrammet.

www.Leader Vättern.se

Leader Halland

Vidare läsning:

SWOT-analys för Vättern

Leader Vättern

 

Rapporter från Vätternvårdsförbundet i samverkan med länsstyrelserna fiskefunktioner

Fritidsfisket i Vättern 2010, rapport 114 (pdf)

Flodnejonöga i Vättern, rapport 113 (pdf)

Kräftprovfiske i Vättern 2007, rapport 106 (pdf)