Vi arbetar på Fiskeenheten

Under Fiskeenheten finns även en grupp som arbetar med GIS.

Anton Halldén

Länsfiskekonsulent och enhetschef
Fiskelagstiftning, EHFF, utvecklingsprojekt kopplade till fiske, miljöövervakning och miljödata, nationell miljödatahantering, deltagare strategiska chefsgrupen miljönätverket samt restaureringsåtgärder i Vätterns tillflöden och Tidan..
E-post: anton.hallden@lansstyrelsen.se  tel: 010-223 63 53  

 

Michael Bergström

Fisketillsynsman                                                                          Utbildning fisketillsynsmän, Fisketillsyn Vättern (utförare, planering, kontaktnät), Fisketillsyn Väst, lekfiskräkning, åtgärder harr mfl arter, fiskeregler Vättern, laxutsättning Vättern, djurskyddsorgan samt vattenbruk.
E-post: michael.bergstrom@lansstyrelsen.se tel:070-600 91 51

 

Lars-Erik Brevitz

Assistent                                                                        Vattenprovtagning, provtagningsutrustning, deltagande fiskundersökningar, material fiskundersökningar, kontroll fiskevårdsåtgärder
E-post:lars-erik.brevitz@lansstyrelsen.se  tel:010-223 62 04

Adam Johansson

Fiskerikonsulent                                                                          Verksamhetsledare Leader Vättern, provfisken och utvärderingar, fritidsfiske och fisketurism, utvecklingsprojekt fiske, Svenska fiskeregler och fiskevårdsplaner, (även kompetens inom: statistik, yrkesfiske, vattenbruk).

E-post:adam.johansson@lansstyrelsen.se tel:010-223 63 54

 

Karl-Magnus Johansson

Fiskerikonsulent                                                                  Restaurering Emån, fiskutsättningar, hotade arter, främmande arter, provfisken och provfiskeutvärderingar, test och krav miljödata bl a ÅiV och Svenska fiskeregler samt arbete åt vattenenheten bl a med Vätternvårdsförbundet.

E-post: karl-Magnus.johansson@lansstyrelsen.se tel: 010-223 64 04

 

Rasmus Linderfalk

Fiskerikonsulent                                                                      Provfisken och utvärderingar, miljöövervakning fisk, fritidsfiske och fisketurism, harr Vättern, catch-and-release samt bygdemedel och fiskerättsärenden.

E-post: rasmus.linderfalk@lansstyrelsen.se tel: 010-223 64 84

 

Malin Setzer

Fiskerikonsulent                                                                  Samordning Vättern (ansvar), Leader och FOG Vättern, Europeiska Havs- och FiskeriFonden (EHFF), miljögifter fisk, utvecklingsprojekt fiske, klimatdata (kompetens inom: provfisken, provfiskeutvärderingar, statistik, fritidsfiske och fisketurism, fiskevårdsplanering, forskningskontakter).

E-post: malin.setzer@lansstyrelsen.se tel: 010-223 63 61

 

Per Säverot

Fiskerikonsulent, biträdande enhetschef                                         Tillsyn vattenverksamhet, vattendirektivet (bl a statusklassning och åtgärdsprogram för fisk och hydromorfologi), intern datahantering, flodkräfta (huvudansvar), fiskevårdsplanering och restaureringsåtgärder i Nissan och Lagan, miljömål, Grön Infrastruktur. (Kompetenens inom: provfisken, provfiskeutvärderingar).
E-post: per.saverot@lansstyrelsen.se tel: 010-223 63 64

 

Ann-Sofie Weimarsson

Handläggare/assistent                                                                  Förordnande av fisketillsynsmän, förbereda elfisketillstånd, fiskeavgiftsmedel och fiskutsättningar, uppföljning brott mot fiskelagen i Vättern, uppdatering av fiskevårdsområdesförenings- och utsättningsregistret, beställning och hantering av blanketter, rapporter och informationsmaterial (Fiskeenheten och Naturavdelningen), intern ekonomihantering enheten, webbredaktör samt administration Vätternvårdsförbundet, Leader Vättern och Naturavdelningen.
E-post: Ann-Sofie.weimarsson@lansstyrelsen.se  tel: 010-223 63 66

 

 

GIS-arbete

 

Jenny Ahlstrand

Gis-analyser, digitalisering av kartor.

E-post. jenny.ahlstrand@lansstyrelsen.se  tel: 010-223 64 44

 

Henrik Lundqvist

GIS-samordnare/expert                                                                  GIS-analyser, nationell GIS-expert, förvaltning och distribution geodata, GIS-utbildning, utvecklingsprojekt GIS, support och utveckling databaser och Excell, förvaltning och utveckling av nationella miljödatasystem, ansvarig objektspecialist Åtgärder i vatten, ställföreträdande informationssäkerhetssamordnare, registerförteckningen. (Kompetens inom: statistik)

E-post. henrik.lundqvist@lansstyrelsen.se tel: 010-223 63 56

 

Christina Oniceanu

Digitaliserare och assisten

Rektifiering och digitalisering av markavvattningskartor.

E-post: christina.oniceanu@lansstyrelsen.se

 

Björn Ström

Digitaliserare och assistent

Digitalisering, provfisken samt inmatningsuppgifter.

E-post: bjorn.strom@lansstyrelsen.se  tel: 010-223 64 76

 

Anders Åhlund

Digitalierare och assistent                                                      Rektifiering och digitalisering av lodkartor och markavvattningskartor, lekfiskräkning Vätterbäckar samt inmatning och kvalitetssäkring EBH-stödet.

E-post: anders.ahlund@lansstyrelsen.se tel: 010-223 62 86

 

 

Sidan är uppdaterad 2017-12-28