Djurskyddskontroll

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet och syftet är att kontrollera att de som äger, sköter och har hand om djur följer djurskyddslagstiftningen.
Djurskyddskontroll Foto:Länsstyrelsen

När sker kontroll?

En kontroll kan grunda sig i en anmälan som inkommit till Länsstyrelsen. Anmälan kan komma från allmänhet, veterinär, polis m.m. Anmälaren har möjlighet att vara anonym. Länsstyrelsen hanterar anmälan enligt fastställd prioriteringsordning. Om djurhållaren har fler djurslag än vad som framgår av anmälan, görs ofta en kontroll även av dessa. Om brister endast konstateras bland de övriga djurslagen bedöms ändå anmälan som befogad.

En kontroll kan även grunda sig på så kallad planerad kontroll av djurhållningen. Planerad kontroll sker regelbundet på lantbrukets djur, hästar, djurtransporter, slakterier samt verksamheter som omfattas av tillstånd. I viss mån utförs planerad kontroll även på sällskapsdjur. 

Oanmälda kontroller

En djurskyddskontroll är i regel oanmäld. I de fall djurhållaren inte är hemma görs ett nytt försök till kontroll vid ett senare tillfälle. Ett meddelande kan lämnas till djurhållaren på platsen beroende på vad ärendet gäller.

Om Länsstyrelsen måste göra en kontroll som av djurskyddsskäl inte kan vänta och djurhållaren inte kan anträffas tillkallas polis för att få tillträde till utrymmen där djuren finns.

Vad händer vid kontroll?

När djurskyddshandläggaren kommer till platsen (lantbruksdjur och häst) tas rena skyddskläder på. Handläggaren presenterar sig och berättar varför kontroll sker. Varje handläggare har ett id-kort som ska visas upp vid förfrågan. Djurhållningen kontrolleras tillsammans med djurhållaren. Kontrollen sker utifrån en nationell checklista som omfattar de krav som ställs på djurslaget i fråga. Djurhållaren har möjlighet att ställa frågor under hela kontrollen. Vid kontrollen fotograferas oftast brister, men även övriga delar av djurhållningen för att handläggaren lättare ska kunna komma ihåg hur det såg ut när det är dags att skriva rapport. Olika instrument kan användas för att mäta utrymmen, bullernivå, ammoniakhalt, luftfuktighet, ljusinsläpp/belysning m.m.

I slutet av kontrollen sammanfattar handläggaren vad man kommit fram till samt om det finns några frågetecken som behöver redas ut. Om det finns enklare brister så kan djurhållaren själv få möjlighet att tala om när bristerna kan vara åtgärdade. Länsstyrelsen bedömer om tiden kan anses rimlig.    

Efter kontrollen skickar Länsstyrelsen ut en kontrollrapport, där det framgår vad som framkommit vid kontrollen. Länsstyrelsen har som mål att skicka ut kontrollrapporten inom två veckor efter besöket. Djurhållaren har möjlighet att lämna synpunkter på kontrollrapporten, om något har missuppfattats eller blivit felaktigt.  

Brister i djurhållningen

Vid uppföljning av brister sker detta genom kontroll på plats eller genom att djurhållaren skickar in bilder eller annan dokumentation till Länsstyrelsen. Det är upp till varje handläggare att avgöra om kontroll på plats behöver utföras eller inte.

Vid upprepade eller allvarliga brister har Länsstyrelsen möjlighet att fatta beslut om att förelägga djurhållaren att åtgärda bristerna inom en viss tid. Ett föreläggande är ett beslut som kan överklagas. Ett föreläggande kan förenas med vite, som är ett ekonomiskt påtryckningsmedel för att få bristerna åtgärdade.

Kostnad för kontroll

En djurskyddskontroll kan kosta pengar. Det är Jordbruksverket som har beslutat om när och hur avgift ska tas ut. Ingen avgift tas ut vid obefogade anmälningar eller vid planerade kontroller. Vid befogade anmälningar samt vid uppföljande kontroll av påpekade brister tas en kontrollavgift ut. Avgift tas även ut för en administrativ uppföljning.

Kostnaden är 800 kr per timme och avgift tas ut för varje påbörjad halvtimme. I kostnaden ingår tiden för kontroll, restid samt tid för förberedelser och efterarbete. Då handläggaren rest mellan flera kontrollplatser på en dag, ska kostnaden för restiden fördelas mellan de kontrollobjekt som ska betala. Restiden får inte överstiga den tid som det skulle tagit att resa tur och retur från Länsstyrelsen till kontrollplatsen. Längsta tid som får debiteras för resa per kontroll är två timmar. Faktura skickas i separat försändelse efter utförd kontroll eller när ärendet avslutas.

Anmäl misskötsel av djur

Telefon till djurskyddshandläggarna 
010-22 36 123 
tisdagar och fredagar klockan 9.00-11.00

E-post
djurskydd.jonkoping@
lansstyrelsen.se

Tänk på att du inte kan vara anonym när du skickar in din anmälan via e-post!

Direkt på webben
Fyll i anmälningsformuläret på vår webbplats

Brev
Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping 

Ange om möjligt rätt adress, eller en noggrann vägbeskrivning så underlättar du arbetet för oss.