Transport av djur

När djur transporteras ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande under transporten. Länsstyrelsen kontrollerar djurtransporter och besiktigar transportfordon med hänsyn till djurskyddslagstiftningen. Grundläggande bestämmelser om hur levande djur ska transporteras finns i EU:s regelverk, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Mer detaljerade bestämmelser finns i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd.

Lagstiftningen reglerar bland annat hur transporten ska vara utformad, temperaturkrav, vilka djur som får transporteras, hur länge de får transporteras, hur ofta och hur länge de ska få vila under längre transporter.

Alla som transporterar djur i kommersiellt syfte inom EU ska vara registrerade hos Jordbruksverket eller hos motsvarande myndighet i sitt hemland samt ha ett transportörstillstånd.

Tillstånd för transportör

Du som transporterar djur i kommersiellt syfte ska vara registrerad hos Jordbruksverket samt ha ett transportörstillstånd. För att bli registrerad krävs att Länsstyrelsen har besiktigat och godkänt fordonet. Ansökan om registrering gör du via e-tjänst på Jordbruksverkets webbplats.

Avgifter för besiktning

Du som ansöker om godkännande av vägtransportfordon ska betala en avgift till den länsstyrelse som utför besiktningen. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter gäller följande avgifter:

  • Behållare, 1 000 kr
  • Lätt lastbil/personbil, släpfordon avsett att dras av lätt lastbil eller personbil, 1 500 kr
  • Tung lastbil/släpfordon avsett att dras av tung lastbil, 3 000 kr

Med behållare avses en lös behållare som kan placeras inuti eller på fordonet. Lätt lastbil avser lastbil med totalvikt på maximalt 3 500 kg. Med tung lastbil avses lastbil med totalvikt överstigande 3 500 kg.

Vid eventuell efterkontroll, efter utförd åtgärd, debiteras timtaxa (800 kr) enligt avgift för extra offentlig kontroll.

Kontroll av transporter

Länsstyrelsen utför kontroller vid väg tillsammans med polis. Alla typer av djurtransporter kan komma att kontrolleras, allt från enstaka hundar i bil till större slakttransporter.

 

transportkontroll