Offentlig förevisning av djur

För att driva en anläggning för förevisning av djur krävs godkännande av länsstyrelsen. Med offentlig förevisning avses djur som visas för allmänheten och där förevisningen sker med eller utan entréavgift i minst sju dagar eller mer per år. Djurparker, 4H-gårdar och älghägn är exempel på sådana anläggningar, men också affärer och restauranger som använder djur som ”dekoration” kan omfattas av regelverket.
Älgar i vattenhål

Med djurparker och liknande anläggningar avses tropikhus, parklekar, 4H-gårdar, vilthägn med turistbesök, friluftsmuseer och stadsparker med djur, fågelvoljärer hos trädgårdsanläggningar m.m. Även djur som används som dekoration i affärer och restauranger etc. kan omfattas. Däremot inbegrips inte anläggningar med enbart ryggradslösa djur.  

För att visa djur i djurparker och liknande anläggningar krävs att anläggningen är godkänd av länsstyrelsen innan den tas i bruk. Sker en tillfällig utställning av djur (en utställning med en sammanlagd varaktighet på mindre än sju dagar) behövs inget godkännande.

Djurskydd

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2009:92) om djurhållning i djurparker m.m. framgår vad som krävs för att få ett godkännande. Dels finns det allmänna krav på föreståndarens kompetens, veterinär närvaro, tillgång på zoologisk kunskap m.m. dels detaljerade krav på utformning av burar, hägn, akvarier, hagar och hägn för ett stort antal djurslag. Ett av kraven i föreskriften är att anläggningen måste ha ett tillstånd, ett förhandsgodkännande, innan den får börja förevisa djur.

Artskydd

Om djurparken har djur av vilda arter behövs ett separat tillstånd från länsstyrelsen för detta.

Enligt 40 § artskyddsförordningen (2007:845) krävs tillstånd av länsstyrelsen för att i en djurpark förevisa djur av vilda arter. Med djurpark avses då permanenta anläggningar där levande djur av vilda arter förvaras i syfte att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år. Cirkusar och djuraffärer anses inte som djurparker.

Enligt 44 § artskyddsförordningen krävs anmälan till länsstyrelsen för att mot betalning eller annars yrkesmässigt för allmänheten förevisa till exempel fåglar och vissa levande djur (bland annat levande däggdjur av arter som lever vilt i Sverige).

Avgifter

Vid ansökan ska även en avgift betalas. För att Länsstyrelsen ska pröva ärendet krävs både en komplett ifylld ansökan och att du betalar en ansökningsavgift.

Enligt 37 § djurskyddsförordningen ska sökanden betala ansökningsavgift enligt punkt 1. Därutöver ska sökanden betala avgift enligt någon av punkterna 2-5.

  1. Ansökningsavgift   2 000 kr                                      
  2. Enstaka utrymme och enkelt ärende   4 400 kr
  3. Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning 7 700 kr
  4. Flera utrymmen och större utredning 16 100 kr
  5. Flera utrymmen och mycket omfattande utredning 24 600 kr   

Ansökan

Planerar du att starta en anläggning för förevisning av djur och vill ansöka om tillstånd? Kontakta oss. När ansökan kommit in till Länsstyrelsen skickas en faktura på ansökningsavgiften, vilken är 2000 kr.