Djurstallar och djuranläggningar

Om du planerar att bygga nytt, bygga till eller bygga om ett djurstall för lantbrukets djur, hästar, fjäderfä och strutsfåglar eller pälsdjur måste man låta Länsstyrelsen granska och godkänna ritningarna, så kallad förprövning.

Det finns många bestämmelser för hur djur ska hållas. Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen, beslutade av riksdagen respektive regeringen, innehåller de grundläggande djurskyddsbestämmelserna, som till exempel att djur inte får utsättas för onödigt lidande eller sjukdom. Med lagen och förordningen som grund utfärdar Jordbruksverkets mer detaljerade bestämmelser i särskilda författningar. Sådana författningar kan gälla till exempel olika slags djurslag, transporter av djur, försöksdjur, cirkusar och hjortar i hägn.

Länsstyrelsen ska alltid före uppförande eller ombyggnad förpröva och godkänna stallar och anläggningar för lantbrukets djur, häst, ren, fjäderfä, strutsfåglar och pälsdjur.

På uppdrag av Jordbruksverket granskar vi lokaler för hållande av försöksdjur.

Anläggningar där djur visas offentligt för allmänheten skall godkännas av Länsstyrelsen.

Det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att få hålla vilt i hägn.

Blanketter

Ansökan om förprövning görs hos Länsstyrelsen. Ansökningsblankett finns på Jordbruksverkets webbplats. Tillstånd för hållande av vilt i hägn söks också hos Länsstyrelsen, se vidare under vilthägn.