Fridlysta djur och växter

Mer än 300 växt- och djurarter är fridlysta i hela landet. Utöver dessa är cirka 50 arter fridlysta i ett eller flera län. Fridlysningen av en växt- eller djurart innebär oftast att arten skyddas mot plockning, dödande och infångande.
Grönvit nattviol. Foto: Lars Petersson.

Varför fridlyser man arter?

Vissa arter är bara fridlysta i ett eller några län, några är fridlysta i hela Sverige. Fridlysning beslutas av regeringen om det finns risk för att en växt- eller djurart försvinner eller utsätts för plundring. En art kan till exempel fridlysas om den riskerar att försvinna på grund av att den är sällsynt och samtidigt attraktiv för insamling hos allmänheten. Vissa hotade arter är inte intressanta för allmänheten, men så sällsynta att enstaka insamlingar av samlare eller specialister kan skada populationen allvarligt. Även arter som är relativt vanliga kan behöva skydd om de är föremål för omfattande plockning eller uppgrävning.

Fridlysningsbestämmelserna finns i 8 kapitlet i miljöbalken och i artskyddsförordningen. Exempel på arter som alltid är fridlysta är bland annat alla vilda orkidéer, grodor, paddor, ödlor, huggorm, hasselsnok och snok. 

Alla vilda fåglar och djur är fredade enligt jaktlagen och jaktförordningen , med undantag för vissa möjligheter till skyddsjakt och att det under vissa tider av året råder jakttider för en del arter.

Lär dig mer om fridlysning hos Naturvårdsverket och se listan över alla fridlysta arter i artskyddsförordningen. Där finns också information om vissa undantag och speciella föreskrifter för några arter och artgrupper.

Söka dispens från fridlysningen

Länsstyrelsen kan besluta om dispens från fridlysningen om det inte finns någon annan lämplig lösning och under förutsättning att det inte bedöms påverka bevarandet av arten negativt. Om du ska vidta en åtgärd eller genomföra en verksamhet som kan skada fridlysta arter så måste du ansöka om dispens hos Länsstyrelsen.

För arter skyddade enligt 4-9 §§ i artskyddsförordningen måste den som söker dispens visa att:

 1. det inte finns något annat lämpligt alternativ, och 
 2. upprätthållandet av artens gynnsamma bevarandestatus i dess naturliga utbredningsområde inte försvåras.

För arter skyddade enligt 4, 5 och 7 §§ krävs utöver detta att dispensen behövs för:

a) att skydda vilda växter och djur eller bevara växternas och djurens livsmiljöer
b) att undvika allvarlig skada, särskilt på boskap, gröda, skog, fiske, vatten eller annan egendom
c) hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse
d) forsknings- eller utbildningsändamål
e) för återinplantering eller återinförsel och växtförökning eller uppfödning av aktuell art
f) att under strängt kontrollerade former selektivt och i liten omfattning samla och förvara vissa exemplar

Ansökan ska innehålla följande uppgifter för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma den:

 • Syftet med dispensen, t.ex. varför måste åtgärden utföras?
 • Bedömning av artens gynnsamma bevarandestatus, såväl lokalt som regionalt och nationellt 
 • Redovisning av andra alternativ. Du som ska utföra åtgärden är skyldig att visa att detta är det enda lämpliga alternativet
 • För strikt skyddade arter enligt 4, 5 och 7 §§ artskyddsförordningen ska du kunna ange och motivera ett av de särskilda skäl som står under punkt 3 samt beskriva åtgärdens inverkan på artens livsmiljö. 

Vid insamling krävs följande uppgifter:

 • Syftet med dispensen, t.ex. varför måste åtgärden utföras?
 • Antal exemplar (individer) eller mängd som avses insamlas
 • Geografiskt område alternativt lokaler där insamling planeras
 • Om skyddade områden berörs (naturreservat, naturminne m.m.)
 • När insamlingen planeras (tidpunkter eller period)
 • I förekommande fall plats för förvaring av levande djur (Jordbruksverkets tillstånd kan behövas)
 • Bedömning om de aktuella arternas bevarandestatus
 • Sökandens namn och adress
 • Namn på övriga personer som kommer att delta i insamlingen

Inom ett naturreservat kan även dispens från reservatsföreskrifterna krävas. Om ett naturreservat eller natura 2000-område avses bör det anges i ansökan.

Undantag från bestämmelserna

Du får samla in ägg och yngel av mindre vattensalamander, vanlig padda, vanlig groda, åkergroda och skogsödla för tillfälliga studier om du släpper tillbaka larver och ägg på samma plats som de samlades in.

Huggorm som påträffas på tomtmark får infångas och flyttas utan dispens. Fler undantagsbestämmelser finns i artskyddsförordningen (10-15 §§).

Bestämmelser

Fridlysningsbestämmelserna hittar du i 8 kap i miljöbalken och i artskyddsförordningen (2007:845).

Jakt och fångst av däggdjur och fåglar regleras i Jaktlagen (1987:259) och Jaktförordningen (1987:905).

Fiske av mal och flodpärlmussla regleras i förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Dessutom finns speciella regler för handel, förevisning och preparering av vissa djur och växter.

 

Sidan är uppdaterad 2017-05-29