Hotade arter

Cirka fem procent av Sveriges djur- och växtarter är idag  hotade och riskerar att försvinna om ingenting görs. Främsta orsaken till att så många arter är hotade är att deras livsmiljöer försvinner eller försämras.
Barbastell Bild: Måns Sjöberg

Stora förändringar i landskapet har gjort det svårt för många djur, växter och svampar att överleva i naturen. Det har lett till att cirka fem procent av arterna i Sverige är så hotade att de riskerar att försvinna helt. För att förbättra situationen arbetar länsstyrelserna tillsammans med Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och ArtDatabanken med så kallade åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. Åtgärdsprogrammen berör flera av de miljömål som riksdagen har antagit och målet är att de här arterna ska uppnå livskraftiga populationer och ha fungerande livsmiljöer.  

Ett åtgärdsprogram är ett vägledande dokument för en eller flera arter, eller för en livsmiljö. Det beskriver den kunskap som finns i dagsläget och föreslår vilka åtgärder som behövs för att arten ska överleva. Åtgärdsprogrammen fokuserar främst på arter och naturtyper som finns utanför skyddade områden (till exempel naturreservat). Det har tagits fram drygt 200 program för cirka 400 arter och sju naturtyper, men många fler arter än så gynnas av arbetet som utförs i åtgärdsprogrammen. Du kan ladda ner och läsa mer om de fastställda åtgärdsprogrammen på Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens webbplatser.