Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan (§ 37)

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122).  Ersättning lämnas till kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Målgrupp: Nyanlända invandrare och ensamkommande barn.
Med nyanlända utlänningar avses personer som omfattas av 5 och 5a §§ enligt förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.  Med ensamkommande barn avses personer under 18 år som kommit till Sverige för att söka asyl utan medföljande förälder eller annan vårdnadshavare.

Länsstyrelserna har 80 miljoner kronor att fördela nationellt under 2017.

För Jönköpings läns kommuner finns det 3 260 000 kronor att söka.

Utlysning av medlen görs den 7 mars 2017. Sista ansökningsdag är 1 september 2017.