Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan (§ 37)

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i ersättningsförordningen (2010:1122).  Ersättning lämnas till kommuner och kommunalförbund för insatser för att underlätta bosättning samt för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn, och för att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Målgrupp

Målgruppen för insatserna nyanlända och/eller ensamkommande barn.

I kategorin nyanlända ingår: - Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar - Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl - Kvotflyktingar - Anhöriga till ovanstående grupper

§ 37-medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller asylsökande barn i familj. 

Prioriterade insatser

 I enlighet med 2018 års regleringsbrev ska länsstyrelserna prioritera sådana insatser och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagnings-kapaciteten i kommunerna. Särskilt hög prioritet ges till insatser vars syfte är att skapa förutsättningar för en god bostadsförsörjning i kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder.

Även insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället är prioriterade.

Därutöver prioriteras, av Länsstyrelsen i Jönköpings län, insatser med konkreta åtgärder för att främja jämställdhet.


Bidrag och utlysning

Länsstyrelserna har 80 miljoner kronor att fördela nationellt under 2017.

För Jönköpings läns kommuner finns det 3 210 000 kronor att söka.

Utlysning av medlen görs den 12 februari 2018. Sista ansökningsdag är 25 maj 2018.

 

Dokument