Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (§ 37a) - utökad utlysning

(Enligt 37a §, förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar)

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • eller ge socialt stöd till ensamkommande barn.  

Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner. Ersättning får lämnas för verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs antingen av kommunen i egen regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen innefattar både nyanlända utlänningar och asylsökande. En insats kan riktas till enbart en av målgrupperna eller till båda målgrupperna.

Prioriterade insatser

Under 2018 är insatser som särskilt riktar sig till eller underlättar deltagandet för föräldralediga och andra personer med små barn prioriterade. Utöver detta prioriteras insatser som sker tillsammans med idéburen sektor och där kontakten med samverkanspart/-er är etablerad.

Bidrag och utlysning

Länsstyrelserna har nationellt 51 miljoner kronor att fördela inom ramen för § 37a under 2017. För Jönköpings läns kommuner finns det 2 870 000 kr att söka.

Utlysning görs den 12 februari 2018. Sista ansökningsdag är 25 april 2018

Dokument