Z 1 Hamptjärn

Z1 Hamptjärn Strömsunds kommun, Frostvikens sn


Hamptjärn, kåtatomter. Foto: Länsstyrelsen.

Kåtatomter.
Foto: Länsstyrelsen.


Motivering
Samisk kulturmiljö med lämningar efter forntida bosättning belägen på fjällheden kring Hamptjärnen och ån Gavostjukke.

Uttryck
Två grupper med ålderdomliga kåtatomter, s.k. stalotomter från vikinga- och medeltid, varav fem ligger på en höjd vid Hamptjärn och två vid ån Gavostjukke. Sentida samiska lämningar; två härdar, två renvallar samt en förvaringsgrop.

Närmare beskrivning
Redan 1929 påtalade samen Torkel Tomasson stalotomter vid Hamptjärnen. I samband med Nordiska museets Lappmarksinventeringar 1950 besökte Ernst Manker platsen, som då låg långt inne i väglöst land, och gjorde uppmätningar av fem stalotomter. Senare har en lokal med ytterligare två stalotomter påträffats några hundra meter längre västerut.

Den östra lokalen vid Hamptjärn är belägen endast några meter ifrån nuvarande Stekenjokkvägen och består av fem tomter som ligger alldeles intill varandra. Samtliga tomter är ovala, något nedsänkta under markplanet samt har härdstenar i mitten.

Den andra lokalen ligger några hundra meter väster om Hamptjärnen vid ån Gavostjukke och består av två stalotomter av samma utförande som de övriga. Samtliga sju stalotomter ligger på fjällheden strax ovanför dagens trädgräns. I samband med inventering av området sommaren 1995 togs kolprover för datering från fyra härdar i stalotomterna. Dateringarna visade att bosättningen använts under yngre järnålder och tidig medeltid (800-1200 e. Kr).

Inom miljön finns även samiska lämningar från senare tid som härdar, renvallar och en förvaringsgrop. Lämningarna indikerar att samer har vistats i området under åtminstone ettusen år.
 
För mer information om Hamptjärn, klicka här