Bidrag och stöd

För att stimulera olika åtgärder i bostäder och lokaler hanterar Länsstyrelsen tillsammans med Boverket och Energimyndigheten olika statliga stöd.
Hustak mot blå himmel

Mer information om de olika stöden och ansökningsblanketter hittar du till höger under rubriken Information och blanketter.

Tänk på att noga studera föreskrifter och anvisningar om ansökningstider med mera för det stöd du tänker söka.

Stöd för hyresbostäder och studentbostäder  

Regeringen har beslutat om stöd för långsiktigt byggande av hyresrätter och studentbostäder. Stödet kan sökas från den 1 januari 2017. Åtgärderna får inte ha påbörjats före ansökan.

Stödet omfattar hyresbostäder och kooperativa hyresrätter i områden med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Stödet gäller också bostäder av viss typ som det finns brist på i en kommun. Stöd till studentbostäder lämnas till bostäder i eller i anslutning till  kommuner där det finns universitet, högskola eller annan eftergymnasial utbildning eller folkhögskola.

Mer information om Stöd för hyresbostäder och studentbostäder finns här

Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stödet består av två delar. En del av stödet går till en hyresrabatt för hyresgästerna, som administreras av fastighetsägaren och en del går till fastighetsägaren. Ansökan måste gälla båda delarna.

Stödet kan sökas från och med den 1 oktober 2016 och renoveringsåtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har inkommit till Länsstyrelsen.

Mer information om Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Stöd till bostäder för äldre personer

Stödet gäller hyresbostäder inom särskilda boenden och hyreslägenheter för äldre inom den ordinarie bostadsmarknaden.

Stöd lämnas även för anpassning som innebär förbättring av gemensamma utrymmen i anslutning till byggnad som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt för att främja kvarboende för äldre personer genom ökad tillgänglighet och trygghet.

Stöd lämnas för projekt som påbörjats tidigast den 1 januari 2016.

Mer information om Stöd till bostäder för äldre personer

Stöd till solceller

Stöd lämnas till den som investerar i nätanslutna solceller. Från och med den 1 januari 2018 kan även privatpersoner få 30 procent (inklusive moms) och företag 30 procent (exklusive moms) i stöd beräknat på de stödberättigade kostnaderna.

Intresset för stödet är stort och väntetiden på beslut är lång då avsatta medel för stödet inte räcker för att hålla jämn takt med antalet inkomna ansökningar.

Mer information om Stöd till solceller

Stöd till energilagring av egenproducerad el

Nu kan du som privatperson söka stöd för att lagra egenproducerad förnybar el. Stödet ska göra det lättare att dra nytta av exempelvis solcellsanläggningar.

Stödet går att söka för installationer som påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförs senast den 31 december 2019.

Du kan få stöd för inköp och installation av batteri, kablage, kontrollsystem och smarta energihubbar. Stödet är 60 procent av godkända kostnader för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor.

För att du ska få stöd måste produktionsanläggningen vara ansluten till elnätet. Stödet kan inte kombineras med ROT-avdrag eller annat statligt stöd. Stödet kan bara lämnas så länge det finns medel kvar. Ansökan om stöd handläggs av Länsstyrelsen i det län fastigheten är belägen.

Mer information och ansökningsblankett finns på Energimyndighetens webbplats