Samhällsplanering och kulturmiljö

En blomma i kruka framför ett gammalt fönster.

Här kan du söka tillstånd eller bidrag inom samhällsplanering- och kulturmiljöområdet. Du får veta hur man överklagar bygglov och du får också mer information om länsstyrelsens arbete med samhällsplanering, som ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för länets invånare och besökare. Kulturmiljön är en del av samhällets historia; den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld.

 Ansökan om statsbidrag till kulturmiljövården 2017

Ansökan om bidrag till kulturmiljövården inför 2017, ska skickas till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2016.

För mer information om bidraget och blanketter, se under rubrikerna arkeologi och fornlämningar, byggnadsvård och skyddad bebyggelse.