Nu är björnarna räknade

Resultaten av björnspillningsinventeringen som genomfördes i Västernorrlands och Jämtlands län 2015 är nu klara. Beräkningar av DNA-resultaten visar att det fanns totalt 1 179 björnar i de båda länen – hösten 2015.

Inventeringen som genomfördes hösten 2015 var en mycket väl genomförd inventering. 

– Den bästa hittills, säger Jonas Kindberg som är forskare vid Skandinaviska björnprojektet vid SLU. Det är han som har gjort beräkningarna av björnstammens storlek i länen.

Länsstyrelserna ansvarade för genomförandet av inventeringen i samarbete med Svenska Jägareförbundet och Viltskadecenter, SLU.

2 700 personer skickade in totalt 5 900 spillningsprover under inventeringsperioden. Det var främst älgjägare som deltog, men även allmänheten bidrog med prover för analys. 80 procent av proverna innehöll DNA från björn.

Länsstyrelserna och Viltskadecenter är mycket nöjda med insamlingsarbetet.

– Det stora antalet insamlade spillningsprover med hög kvalitet ger ett mycket bra underlag för beräkningen av antalet individer, säger Jonas Kindberg.

Från de könsbestämda individerna beräknades populationen i båda länen till 1 179 björnar, fördelade på 684 honor och 495 hanar. Drygt 60 björnar återfanns i båda länen, vilket betyder att populationsuppskattningen i respektive län är något hög och därför inte ska läggas samman.

Liknande resultat som 2006

Jämtland har sedan en tid tillbaka haft två kärnområden med reproduktion av björn inom länet, medan Västernorrland ligger i en zon där björn etablerat sig senare. Det är inte enbart förvaltningen i de egna länen som påverkar björnstammens storlek och sammansättning, utan också vad som händer i angränsande län.

För att se att utvecklingen ligger i linje med förvaltningsmålen är det viktigt att göra inventeringar.

860–880 björnar i Jämtlands län

För Jämtlands del så visar resultatet att länet berördes av 907 björnar men drygt 60 björnar återfanns i båda länen. Detta betyder att Jämtland hade mellan 860–880 björnar hösten 2015. Inventeringen 2015 visar på ungefär samma antal björnar som inventeringen 2006.

Vid spillningsinventeringen 2006 var björnpopulationen sannolikt på tillväxt och vid inventeringen 2015 var populationen sannolikt på nedgång. Detta antagande stämmer också väl överens med den så kallade björnobsen – det vill säga den inrapportering av björnobservationer som älgjägare gör första älgjaktsveckan varje år. De antyder att björnpopulationen har en fortsatt nedåtgående utveckling efter 2015.

Vad innebär detta för länets björnförvaltning?

För närvarande ligger Jämtlands förvaltningsmål för björn på 650 individer. Minskningen i björnobsen är i linje med Länsstyrelsens förvaltning att nå målet på 650 individer och ligga inom intervallet på 500– 800 björnar.

Länsstyrelsen ser fortsatt behov av att minska björnpopulationen. Hur björnspillningsinventeringen kommer att påverka tilldelningen för licensjakten är dock för tidigt att säga. Länsstyrelsen och Viltförvaltningsdelegationen i Jämtland kommer att se över förvaltningsmålen för bland annat. En viktig aspekt för de nya målen är att väga in och ta hänsyn till skadeutvecklingen i länet.

Varför dröjde resultatet?

Det har tagit lång tid att få fram själva resultaten från inventeringen. Orsaken till fördröjningen är en kombination av olika faktorer, framför allt dessa: 

  • Det blev oväntat många prover som behövde analyseras – nästan 6 000 i stället för beräknade 4 000 – varför analysperioden blev längre än planerat.
  • Under arbetets gång behövde labbet förbättra och utveckla en del av sin metodik.
  • För att kunna jämföra resultat från olika år och laboratorier behövde labbet kalibrera sina metoder med tidigare labb. Detta gjordes i ett tilläggsuppdrag från Naturvårdsverket.
  • Analysresultaten behövde även jämföras med två befintliga björndatabaser för att identifiera tidigare hittade individer, vilket blev mer omfattande och långdraget än förväntat.
  • Ovanstående förseningar medförde att forskarna behövde hitta nya tider för att kunna genomföra de slutliga beräkningarna.

Här hittar du mer information

Björnstammens storlek i Jämtlands och Västernorrlands län 2015
(rapport 2017-2 från Skandinaviska björnprojektet, Jonas Kindberg och Jon E Swenson)

Rovbase.se
(information om analysresultat för varje enskilt prov)

Här hittar du alla prover från Jämtland och Västernorrland 2015.