Projekt banar väg för moderna ledsystem i fjällen

Länsstyrelsen driver ett projekt för att kartlägga de problem som kan uppstå på grund av intensivt friluftsliv i området kring Vålådalen. Erfarenheterna från projektet kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens fortsatta ledarbete i området.

Intresset för ett rörligt friluftsliv ökar stadigt. Vissa områden utsätts för särskilt högt tryck i och med den ökande trend som pågår inom löpning och terrängcykling. Ökningen är särskilt stor inom Vålådalens naturreservat med utgångspunkt från Vålådalen. Därför driver Länsstyrelsen Jämtlands län ett projekt med stöd av bland andra Naturvårdsverket, där syftet är att identifiera problemen som cyklingen i området kan ge, samt hitta metoder och åtgärder för att minimera dessa problem.

Projektets målsättning

Markslitage, störning för rennäringen samt konfliktrisken med andra besökare är de huvudsakliga utmaningarna som projektet ska fokusera på. Målsättning är att hitta metoder som kan appliceras i större skala, i andra områden och gentemot fler gästkategorier på ett långsiktigt hållbart sätt.

Metoderna är exempelvis markförstärkning genom annorlunda spångning som är bättre anpassad även för cykel. Framtagande av karta i kombination med information som lättillgängligt förklarar var, hur och när man färdas på lederna. Även rekommenderade färdriktningar samt omdragning av vissa sträckor kommer att prövas.

Populära cykelleder

De leder som projektet framför allt har fokuserat på är de som redan i dag är mer frekvent använda av cyklister. Dessa är Blanktjärnsrundan, leden från Vallbo via Grönvallen upp och runt Issjödalen, rundan som kallas Bäverkroken samt leden mellan Vålådalen och Vallbo på södra sidan av Vålån.

Projektet påbörjades augusti 2015 och beräknas vara klart i oktober 2016. Erfarenheterna från projektet kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens fortsatta ledarbete.

Ansvarig för projektet är Ruona Burman, chef för Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Jämtland län. Projektledare är Ulf Olofsson, konsult med utveckling av cykelturism som specialitet.

Även Wictoria Wadman och Eva Näsman från Länsstyrelsen sitter med i styrgruppen för projektet. Som stöd för projektet finns även en referensgrupp med bland andra representanter från Naturvårdsverket, berörda samebyar och besöksnäringen.

Karta Vålådalsområdet med markerade leder.

 Summary Links