Bygdemedel

Bygdemedel, även kallat bygdeavgiftsmedel, är ersättning till bygder som blivit berörda av utbyggnaden av vattenkraft. Enligt vattendomar betalar vattenföretagen in bygdemedel till Länsstyrelsen, som är den myndighet som har till uppgift att förvalta pengarna. Bygdemedlen i Jämtlands län uppgår till ungefär 34 miljoner kronor per år.

I första hand ska bygdemedel användas som ersättning till de som har fått skador på egendom som en följd av vattenregleringen, exempelvis erosionsskador. Länsstyrelsen betalar ut pengar för detta efter beslut från Mark- och miljödomstolen.

De pengar som blir kvar efter ersättning av dessa direkta skador kan Länsstyrelsen bevilja som projektmedel för satsningar som är till allmän nytta i de berörda bygderna. Satsningarna ska främja näringsliv, service eller på annat sätt vara till allmän nytta. En del av bygdemedlen avsätts för rennäringen. Endast organisationer kan söka bygdemedel. Typiska sökande är föreningar, men även kommuner och bolag kan söka bygdemedel. De som söker bygdemedel måste vara inregistrerade och ha ett organisationsnummer.

Exempel på sådant som det går att få bygdemedel till:

  • Reparationer eller investeringar i byggnader.
  • Förbättringar av idrottsanläggningar.
  • Markering av stigar och leder.
  • Inköp av utrustning.
  • Medfinansiering i EU-projekt.

Exempel på sådant som det inte går att få bygdemedel till:

  • Driftskostnader/underhåll.
  • Investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att de genomförts.
  • Investeringar som kan orsaka det offentliga oförutsedda utgifter.
  • Flyttbara tillgångar som till exempel bil, skoter och traktor.

I Jämtlands län går det att söka bygdemedel för projekt i nedanstående kommuner. Preliminär tilldelning av 2017 års medel för projekt visas i höger kolumn.

Kommun2017 års medel
(miljoner kronor)
​Berg2,58
​Härjedalen​5,83
​Krokom​3,68
​Ragunda​0,80
​Strömsund​7,31
​Åre​8,08
​Östersund​0,68

 

Beslutsgång

För frågor kring ansökningar som lämnats till Mark- och miljödomstolen hänvisas till:

Östersunds tingsrätt
Box 708
831 28 ÖSTERSUND
Tel. 063-15 06 00
ostersunds.tingsratt@dom.se


Ansökningar om bygdemedel för allmänna ändamål handläggs av Länsstyrelsen, och de berörda kommunerna är remissinstans. Ansökningarna hanteras i ansökningsomgångar, för närvarande en gång per år med sista ansökningsdatum 31 oktober.

  Observera! Ansökningsomgång 30 april har slopats.

Länsstyrelsen kan även ta beslut löpande i de fall kommunen anser det befogat.

När sista ansökningsdag passerats sammanställer Länsstyrelsen de ansökningar som kommit in. Länsstyrelsen kontrollerar att ansökningarna är kompletta och begär in saknade eller förtydligande uppgifter om det behövs. Därefter skickar Länsstyrelsen de ansökningar som är möjliga att bevilja till de berörda kommunerna med en begäran om yttrande till ansökningarna. Yttrandet visar hur kommunen vill att pengarna ska satsas. Prioriteringen styrs av de lokala planer som kommunerna har för bygdemedel. Frågor om prioriteringen ställs till kommunen.

När kommunerna lämnat yttrande fattar Länsstyrelsen beslut. Om man beviljats bygdemedel så är det till Länsstyrelsen man vänder sig för att få ut sitt stöd (se Så här rekvirerar du ditt bygdemedel). Beslut kommer som senast i mitten av mars året efter sista dag för ansökan i omgången.

 Summary Links ‭[1]‬