Smittskydd

En and som putsar sina fjädrar.

Länsstyrelsen har ansvar för det förebyggande smittskyddet av djur i länet.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för djurhälsan och för att bekämpa smittsamma djursjukdomar.

Länsstyrelsen förebygger och bekämpar

Länsstyrelsen sköter det förebyggande smittskyddet när det gäller djur i länet, och vi leder och samordnar bekämpningen av vissa allvarliga smittsamma sjukdomar. En del är väldigt smittsamma och får stora konsekvenser för djuren och djurhållningen, så kallade epizootier (till exempel blåtunga samt mul- och klövsjuka). Andra sjukdomar smittar mellan djur och människor och kan orsaka allvarliga sjukdomar på människor, så kallade zoonoser (till exempel salmonella, tuberkulos och rabies).

Beroende på vad det gäller kan Länsstyrelsen samarbeta med smittskyddsläkare, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, fältverksamma veterinärer och länets kommuner.

Smittspridning

Det är mycket viktigt att alla som har djur eller arbetar med djur, alternativt besöker verksamheter där det finns djur, försöker förebygga att smittspridning sker både mellan djur och mellan djur och människor. Detta medverkar även till att minska risken för uppkomst av antibiotikaresistens – friska djur behöver inte antibiotika.

Anläggningar som bedriver besöksverksamhet har skyldighet att följa särskilda hygienregler. En sådan anläggning är skyldig att informera länsstyrelsen om att det förekommer besöksverksamhet på anläggningen, såvida besöksverksamheten inte innebär mindre än tre besökstillfällen per kalenderår. Då behöver djurhållaren inte anmäla verksamheten till länsstyrelsen, men är fortfarande skyldig att följa hygienreglerna.

Hur svenska myndigheter samarbetar vid zoonoser

Filmen nedan är producerad av Jordbruksverket och beskriver hur svenska myndigheter samarbetar vid ett zoonosutbrott.

Zoonoser är sjukdomar eller smittämnen som på ett naturligt sätt kan spridas mellan djur och människor.