Natura 2000

I Europa finns ett nätverk av skyddade, särskilt värdefulla naturområden. Nätverket kallas Natura 2000. Syftet är att bevara naturtyperna och arterna för framtida generationer. Varje medlemsland i EU ansvarar för att skydda och vårda sina utvalda områden.
Knotiga, gamla tallar vid Långtjärn.

Natura 2000 i Jämtlands län

Det är lätt att bli hemmablind. Den kalkrika berggrunden i delar av länet ger unika förutsättningar, vilket också innebär ett stort ansvar för de kalkpåverkade miljöerna. Blekeområden, järnockrakällor och rikkärr är ovanliga i övriga Europa, men relativt vanliga här. Av all Sveriges kalkbarrskog finns cirka en tredjedel i vårt län. Fortfarande finns också naturskogsområden kvar, både brandpräglade tallskogar och rikare granskogar, och många av pärlorna finns med i Natura-nätverket.

I Jämtlands län är drygt 200 områden, om totalt cirka 620 000 hektar, uttagna till Natura-nätverket. Av detta ingår redan 72 % i befintliga naturreservat.

Unika exempel

Några exempel på områden som ingår i Natura 2000 är Sonfjällets nationalpark och Vålådalens naturreservat med stora arealer fjäll och opåverkad naturskog. Ett stort, mångformigt myrkomplex med intressant fågelliv är Himmelsflöten i nordöstra Härjedalen.

Blekesjön Tysjöarna är en viktig fågelsjö och Nästmyren är en av länets viktigaste växtplatser för orkidén brunkulla. Några älvar finns också med i nätverket, varav Ammerån är en.

Direktiv som styr

Bakom Natura 2000 ligger två direktiv inom EU-ländernas gemensamma naturvårdslagstiftning: "habitatdirektivet" och "fågeldirektivet". Natura 2000 är alltså ett internationellt åtagande som genomförs på det lokala och regionala planet.

Tillståndsprövning krävs för vissa åtgärder och verksamheter

Ett område är utvalt till Natura 2000 på grund av dess speciella naturvärden. För att dessa ska finnas kvar, måste vissa åtgärder och verksamheter kunna begränsas. Därför är alla Natura 2000-områden skyddade enligt svensk lag. Det betyder att vissa åtgärder i anslutning till ett Natura 2000-område kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Detta kan gälla även om verksamheten utförs utanför ett Natura 2000-område. Om Du har några funderingar, vänd dig till Länsstyrelsen. Ett tidigt samråd kan förhindra eventuella misstag.

Det finns bevarandeplaner för varje Natura 2000-område. Där beskrivs varför området blivit utvalt och även vilka eventuella hot som finns. Bevarandeplanerna ligger till grund eventuell skötsel och är rådgivande vid tillståndsprövningar.

Ansvariga myndigheter

Nationellt samordnar Naturvårdsverket arbetet med Natura 2000. Länsstyrelsen ansvarar för skydd, skötsel och tillsyn på det regionala planet. Skogsstyrelsen lämnar information om skogliga verksamheter som berör Natura 2000-områden.

LIFE

LIFE-Naturvård är EU:s "naturvårdsfond". Ur den fonden kan medel sökas för bevarandeåtgärder inom bland annat Natura 2000.

 

Mer information

EU-kommissionens webbsidor om Natura 2000

Natura 2000 i svensk lagstiftning:

Miljöbalken
(paragrafer 4:8, 6:1, 6:4, 7:27-29)

Naturvårdsverkets allmänna råd om Natura 2000, NFS 2003:17